CAO ĐẲNG THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG-BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG-Đào, tạo thiết kế đồ họa-Đào tạo thiết kế đồ họa 2D chuyên nghiệp-DAO TAO-THIET KE DO HOA-Graphic designer-Lập trình web laravel-codeigniter nâng cao-Top đầu công nghệ thông tin-TOP ĐẦU ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH VIÊN- -ĐÀO TẠO KỸ THUẬT IN-TRUONG CAO DANG THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG-- KY THUAT IN- DAO TAO KY THUAT IN, Đào Tạo Kỹ Thuật in-đào tạo thợ in-TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN-ĐÀO TẠO CHẾ BẢN OUT PHIM- TRƯỜNG ĐẠI HỌC IN-TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG-ĐÀO TẠO CTP-CTF,Đào tạo công nhân in-Thợ máy in offset-thợ in offset,ĐÀO TẠO NGHỀ IN,ĐÀO TẠO CHẾ BẢN,ĐÒ HỌA 2D-ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH WEB-PHP-LARALVEL-CODEIGNITER-KỸ THUẬT IN

TIN HÀNG NGÀY


THÔNG BÁO: TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐỢT 1 NĂM 2021 CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

BỘ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG

 

 

Số: 103    /TB-BTTTT

CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2021

 

THÔNG BÁO


TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐỢT 1 NĂM 2021 CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Kế hoạch số 1615/KH-BTTTT ngày 20 tháng 5 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021 của Bộ, Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021 như sau:

 1. VỊ TRÍ, CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
 1. Vị trí, chỉ tiêu tuyển dụng

Mã số vị trí

 

Tên vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, hạng, số

Chỉ

tiêu tuyển dụng

 

Đơn vị tuyển dụng

 

Địa điểm làm việc

 

VT 01

Nghiên cứu chiến lược, chính sách phát triển CNTT

Nghiên cứu viên hạng III (mã số V05.01.03)

 

2

 

Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông

 

Hà Nội

 

VT 02

Nghiên     cứu  chiến

lược, chính sách phát triển thông tin, báo chí,  xuất  bản và

quảng cáo

 

Nghiên cứu viên hạng III (mã số V05.01.03)

 

1

 

Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông

 

Hà Nội

 

 

VT 03

Nghiên cứu, phát triển sản phẩm công nghệ, công nghệ cao trong  lĩnh   vực TTTT

 

Nghiên cứu viên hạng III (mã số V05.01.03)

 

 

1

 

 

Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông

 

 

Hà Nội

 

VT 04

Nghiên       cứu    phát

triển        công     nghệ phần   mềm    và  nội

dung số

Nghiên cứu viên hạng III (mã số V05.01.03)

 

2

 

Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số

 

Hà Nội

 

VT 05

Nghiên cứu chính sách phát triển công nghiệp phần mềm và nội dung số

 

Nghiên cứu viên hạng III (mã số V05.01.03)

 

 

1

 

Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số

 

 

Hà Nội

 

VT 06

Đánh giá, kiểm định sản phẩm phần mềm và nội dung số

Kiểm định viên công  nghệ thông tin hạng III (mã số V11.07.18)

 

1

 

Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số

 

Hà Nội

VT 07

 

Biên tập

Biên tập viên hạng III (mã số V11.01.03)

 

2

Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông

 

Hà Nội

VT 08

 

Phóng viên

Phóng viên hạng III (mã số V11.02.06)

 

1

 

Trung tâm Thông tin

 

Hà Nội

 

VT 09

Tổng hợp thông tin - Tổ chức truyền thông

 

Chuyên      viên (mã số 01.003)

 

2

 

Trung tâm Thông tin

 

Hà Nội

 

VT 10

Quản trị thiết bị đầu cuối và hỗ trợ kỹ thuật

Quản trị viên hệ thống hạng III (mã số V11.06.14)

 

2

 

Trung tâm Thông tin

 

Hà Nội

 

VT 11

Quản trị khai thác ứng dụng, cơ sở dữ liệu

Quản trị viên hệ thống hạng III (mã số V11.06.14)

 

1

 

Trung tâm Thông tin

 

Hà Nội

 

VT 12

 

Giảng      viên      Công nghệ In

Giảng  viên  giáo dục nghề nghiệp lý thuyết hạng III (mã số V.09.02.03)

 

2

 

Trường Cao đẳng Công nghiệp In

 

Hà Nội

 

VT 13

 

Giảng viên Chế bản điện tử

Giảng  viên  giáo dục nghề nghiệp lý thuyết hạng III (mã số V.09.02.03)

 

2

 

Trường Cao đẳng Công nghiệp In

 

Hà Nội

 

VT 14

 

Giảng viên gia công bao bì

Giảng  viên  giáo dục nghề nghiệp lý thuyết hạng III (mã số V.09.02.03)

 

3

 

Trường Cao đẳng Công nghiệp In

 

Hà Nội

 

VT 15

 

Giảng      viên      Công nghệ thông tin

Giảng  viên  giáo dục nghề nghiệp lý thuyết hạng III (mã số V.09.02.03)

 

3

 

Trường Cao đẳng Công nghiệp In

 

Hà Nội

 

VT 16

 

Giảng       viên       môn Hóa học

Giảng  viên  giáo dục nghề nghiệp lý thuyết hạng III (mã số V.09.02.03)

 

 

1

 

Trường Cao đẳng Công nghiệp In

 

 

Hà Nội

 

VT 17

Giảng viên bộ môn Chủ nghĩa Mac - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh

Giảng  viên  giáo dục nghề nghiệp lý thuyết hạng III (mã số V.09.02.03)

 

1

 

Trường Cao đẳng Công nghiệp In

 

Hà Nội

 

VT 18

 

Giảng viên giáo dục thể chất

Giảng  viên  giáo dục nghề nghiệp lý thuyết hạng III (mã số V.09.02.03)

 

1

 

Trường Cao đẳng Công nghiệp In

 

Hà Nội

 

VT 19

 

Giảng       viên       thực hành công nghệ in

Giảng  viên  giáo dục nghề nghiệp thực hành hạng III (mã số V.09.02.04)

 

 

2

 

Trường Cao đẳng Công nghiệp In

 

 

Hà Nội

VT 20

Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục

Chuyên      viên (mã số 01.003)

 

1

Trường Cao đẳng Công nghiệp In

 

Hà Nội

VT 21

 

Tuyển sinh

Chuyên      viên (mã số 01.003)

 

2

Trường Cao đẳng Công nghiệp In

 

Hà Nội

 

 

VT 22

 

Quản lý khoa  học công nghệ và  hợp tác quốc tế

 

 

Chuyên      viên (mã số 01.003)

 

 

2

 • Trường Cao đẳng Công nghiệp In: 01 người.
 • Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý

TTTT: 01 người

 

 

Hà Nội

VT 23

Quản lý đào tạo, bồi dưỡng

Chuyên      viên (mã số 01.003)

 

6

Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý TTTT

 

Hà Nội

 

VT 24

 

 

Công nghệ thông tin

 

Quản trị viên hệ thống hạng III (mã số V11.06.14)

 

 

3

 • Trường Đào tạo, bồi

dưỡng cán bộ quản lý TTTT:            02       người

 • Trung tâm Phát triển thông tin, truyền thông cơ sở: 01 người

 

 

Hà Nội

 

VT 25

 

Quản lý phóng viên nước ngoài

 

Chuyên      viên (mã số 01.003)

 

1

Trung   tâm  Báo  chí   và

hợp   tác  truyền      thông quốc    tế    (thuộc       Cục

Thông tin đối ngoại)

 

Hà Nội

 

VT 26

 

Tổ chức sự kiện

 

Chuyên      viên (mã số 01.003)

 

1

Trung tâm Báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (thuộc Cục

Thông tin đối ngoại)

 

Hà Nội

 

VT 27

 

Tư vấn dự án lĩnh vực thông tin và truyền thông cơ sở

 

Chuyên      viên (mã số 01.003)

 

1

Trung tâm Phát triển Thông tin, truyền thông cơ sở (thuộc Cục Thông tin cơ sở)

 

Hà Nội

 

VT 28

 

Thông       tin,       tuyên truyền

 

Chuyên      viên (mã số 01.003)

 

 

1

Trung tâm Phát triển Thông tin, truyền thông cơ sở (thuộc Cục Thông tin cơ sở)

 

 

Hà Nội

 

VT 29

 

 

Điều tra, thống kê

 

Chuyên      viên (mã số 01.003)

 

 

1

 

Trung tâm Phát triển Thông tin, truyền thông cơ sở

 

 

Hà Nội

 

 

VT 30

 

 

Phòng,      chống   tấn công mạng

 

An toàn thông tin hạng III (mã số V11.05.11)

 

 

5

 

Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (thuộc Cục An toàn thông tin)

 

 

Hà Nội

 

VT 31

 

Thu thập, phân tích và cảnh báo sớm về an toàn thông tin

 

An toàn thông tin hạng III (mã số V11.05.11)

 

 

5

 

Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (thuộc Cục An toàn thông tin)

 

 

Hà Nội

 

 

 

 

VT 32

 

 

 

 

Điều tra, phân tích sự cố an toàn thông tin

 

 

 

 

An toàn thông tin hạng III (mã số V11.05.11)

 

 

 

 

 

6

 

 • Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (thuộc Cục An toàn thông  tin):  05 người
 • Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (thuộc Cục An toàn thông tin): 01 người

 

 

 

 

 

Hà Nội

 

 

VT 33

 

Tư vấn, kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin

 

An toàn thông tin hạng III (mã số V11.05.11)

 

 

5

 

Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (thuộc Cục An toàn thông tin)

 

 

Hà Nội

 

 

 

VT 34

 

 

 

Nghiên cứu, phát triển sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin

 

 

 

An toàn thông tin hạng III (mã số V11.05.11)

 

 

 

 

4

 • Trung tâm Giám sát an

toàn không gian mạng quốc gia (thuộc Cục An toàn thông  tin):  03 người

 • Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (thuộc Cục An toàn thông tin):

01 người

 

 

 

 

Hà Nội

 

 

 

 

VT 35

 

Thu thập, tiếp nhận, phân loại, cảnh báo sự cố máy tính và an toàn thông tin mạng

 

 

An toàn thông tin hạng III (mã số V11.05.11)

 

 

 

3

 

Trung tâm Ứng  cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (thuộc Cục An toàn thông tin)

Hà Nội (01)

Đà Nẵng (01)

Tp HCM (01)

 

 

VT 36

 

Điều phối xử lý sự cố máy tính, an toàn thông tin mạng

 

An toàn thông tin hạng III (mã số V11.05.11)

 

 

3

 

Trung tâm Ứng  cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (thuộc Cục An toàn thông tin)

Hà Nội (01)

Đà Nẵng (01)

Tp HCM

(01)

 

VT 37

Tổ chức  các hoạt động của mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng

 

An toàn thông tin hạng III (mã số V11.05.11)

 

 

2

Trung tâm Ứng  cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (thuộc Cục An toàn thông tin)

Hà Nội (01) HCM (01)

 

VT 38

 

Ứng cứu, xử lý  sự cố an toàn thông tin mạng

 

An toàn thông tin hạng III (mã số V11.05.11)

 

 

2

Trung tâm Ứng  cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (thuộc Cục An toàn thông tin)

Hà Nội (01) HCM (01)

 

VT 39

 

Xử lý và khôi phục dữ liệu

 

An toàn thông tin hạng III (mã số V11.05.11)

 

 

1

Trung tâm Ứng  cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (thuộc Cục An toàn thông tin)

 

Hà Nội (01)

 

VT 40

Kỹ thuật và tổ chức diễn tập an toàn thông tin mạng

An toàn thông tin hạng III (mã số V11.05.11)

 

2

Trung tâm Ứng  cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (thuộc Cục An toàn thông tin)

Hà Nội (01) HCM (01)

 

VT 41

 

Quản lý, vận hành, trực giám sát  an toàn thông tin mạng

 

Quản trị viên hệ thống hạng III (mã số V11.06.14)

 

 

1

Trung tâm Ứng  cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (thuộc Cục An toàn thông tin)

 

Hà Nội (01)

 

VT 42

 

Quản trị hệ thống mạng

Quản trị viên hệ thống hạng III (mã số V11.06.14)

 

1

Trung tâm Ứng  cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (thuộc Cục An toàn thông tin)

 

Hà Nội (01)

 

VT 43

 

Nghiên cứu, thiết kế hệ thống an toàn thông tin

 

An toàn thông tin hạng III (mã số V11.05.11)

 

 

1

Trung tâm Ứng  cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (thuộc Cục An toàn thông tin)

 

Hà Nội (01)

 

VT 44

Nghiên cứu, xây dựng các luật giám sát để phát hiện tấn công

 

An toàn thông tin hạng III (mã số V11.05.11)

 

1

Trung tâm Ứng  cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (thuộc Cục An toàn thông tin)

 

Hà Nội (01)

 

VT 45

 

Rà soát, thẩm tra tên định danh

An toàn thông tin hạng III (mã số V11.05.11)

 

5

Trung tâm Ứng  cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (thuộc Cục An toàn thông tin)

 

Hà Nội (05)

 

VT 46

Quản lý,  phòng chống, xử  lý  thư điện tử rác, tin nhắn rác

An toàn thông tin hạng III (mã số V11.05.11)

 

1

Trung tâm Ứng  cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (thuộc Cục An toàn thông tin)

 

Hà Nội (01)

 

 

VT 47

Xây dựng, vận hành hệ thống kỹ thuật hỗ trợ phòng chống, ngăn chặn thư  rác, tin nhắn rác

 

An toàn thông tin hạng III (mã số V11.05.11)

 

 

1

 

Trung tâm Ứng  cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (thuộc Cục An toàn thông tin)

 

 

Hà Nội (01)

 

VT 48

 

Phân tích, kiểm tra, đánh giá hạ tầng, thiết bị, phần mềm

 

An toàn thông tin hạng III (mã số V11.05.11)

 

 

1

Trung tâm Ứng  cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (thuộc Cục An toàn thông tin)

 

Hà Nội (01)

 

VT 49

Xây dựng, áp dụng, đánh giá quy trình, quy  định  ATTT theo tiêu chuẩn

 

An toàn thông tin hạng III (mã số V11.05.11)

 

 

1

Trung tâm Ứng  cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (thuộc Cục An toàn thông tin)

 

Hà Nội (01)

 

VT 50

 

Rà quét, phân tích, xử lý mã độc

An toàn thông tin hạng III (mã số V11.05.11)

 

1

Trung tâm Ứng  cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (thuộc Cục An toàn thông tin)

 

Hà Nội (01)

 

VT 51

Đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về an toàn thông tin mạng

 

An toàn thông tin hạng III (mã số V11.05.11)

 

 

1

Trung tâm Ứng  cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (thuộc Cục An toàn thông tin)

 

Đà Nẵng (01)

 

VT 52

 

Phát triển các đội ứng cứu sự cố

 

An toàn thông tin hạng III (mã số V11.05.11)

 

1

Trung tâm Ứng  cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (thuộc Cục An toàn thông tin)

 

Đà Nẵng (01)

 

VT 53

 

Tư vấn, phát triển dịch vụ an toàn thông tin mạng

 

An toàn thông tin hạng III (mã số V11.05.11)

 

 

1

Trung tâm Ứng  cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (thuộc Cục An toàn thông tin)

 

Đà Nẵng (01)

 

 

 

 

 

 

 

VT 54

 

 

 

 

 

 

Hành chính – Tổng hợp

 

 

 

 

 

 

Chuyên      viên số 01.003)

 

 

 

 

 

 

(mã

 

 

 

 

 

 

 

10

 • Trung tâm Giám sát an

toàn không gian mạng quốc gia (thuộc Cục An toàn thông  tin):  03 người

 • Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (thuộc Cục An toàn thông tin): 03                         người
 • Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý TTTT:          02      người
 • Trường Cao đẳng Công nghiệp In: 02 người

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nội

 

 

 

 

VT 55

 

 

 

 

Văn thư lưu trữ

 

 

 

 

Văn thư (mã 02.007)

 

 

 

 

số

 

 

 

 

2

 • Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (thuộc Cục An toàn thông  tin):  01 người
 • Trung tâm Báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (thuộc Cục Thông tin đối ngoại): 01 người

 

 

 

 

 

 

 

 

Nội

 

 

 

VT 56

 

 

 

Kế chính

 

 

 

hoạch

 

 

 

 

 

 

Tài

 

 

 

Chuyên      viên số 01.003)

 

 

 

(mã

 

 

 

 

6

 • Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (thuộc Cục An toàn thông  tin):  02 người
 • Trung tâm Thông tin: 02 người;
 • Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý TTTT: 02 người

 

 

 

 

 

 

 

 

Nội

 

 

 

VT 57

 

 

 

Kế toán

 

 

 

Kế toán viên  (mã số 06.031)

 

 

 

3

 • Trường Cao đẳng Công nghiệp In: 01 người
 • Trung tâm Thông tin: 01 người
 • Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý TTTT: 01 người

 

 

 

 

 

 

Nội

Tổng cộng

126

 

 

                     
 1. Điều kiện đăng ký dự tuyển
 1. Điều kiện chung
 • Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
 • Từ đủ 18 tuổi trở lên;
 • Có Phiếu đăng ký dự tuyển;
 • Có lý lịch rõ ràng;
 • Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

 • Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
 • Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
 1. Điều kiện cụ thể (trong phụ lục kèm theo)

Trường hợp người đăng ký dự tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định  mà  tương ứng với yêu cầu của  vị trí việc làm dự tuyển thì được xác định là đáp ứng yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

 1. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI, ĐIỀU KIỆN MIỄN MÔN THI VÀ XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN
 1. <

Vị trí Trường

học nail