CAO ĐẲNG THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG-BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG-Đào, tạo thiết kế đồ họa-Đào tạo thiết kế đồ họa 2D chuyên nghiệp-DAO TAO-THIET KE DO HOA-Graphic designer-Lập trình web laravel-codeigniter nâng cao-Top đầu công nghệ thông tin-TOP ĐẦU ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH VIÊN- -ĐÀO TẠO KỸ THUẬT IN-TRUONG CAO DANG THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG-- KY THUAT IN- DAO TAO KY THUAT IN, Đào Tạo Kỹ Thuật in-đào tạo thợ in-TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN-ĐÀO TẠO CHẾ BẢN OUT PHIM- TRƯỜNG ĐẠI HỌC IN-TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG-ĐÀO TẠO CTP-CTF,Đào tạo công nhân in-Thợ máy in offset-thợ in offset,ĐÀO TẠO NGHỀ IN,ĐÀO TẠO CHẾ BẢN,ĐÒ HỌA 2D-ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH WEB-PHP-LARALVEL-CODEIGNITER-KỸ THUẬT IN

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG CAO ĐẢNG THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNGTuần 11 năm 2023 (từ ngày 13/3/2023 đến ngày 19/3/2023)

Ngày Sáng Chiều

Thứ Hai 13/3

8h30’: Thầy Sơn - Hiệu trưởng họp giao ban Ban giám hiệu tuần 11.2023.

Đa điểm: Phòng họp 202, nhà A. Thành phần: Ban giám hiệu, Phó phòng TCHC tham dự.

14h00’: Thầy Sơn - Hiệu trưởng họp Cấp ủy.

Đa điểm: Phòng họp 202, nhà A. Thành phần: Các đồng chí trong Cấp ủy tham dự.

Thứ Ba

14/3

+ 08h30’: Thầy Sơn - Hiệu trưởng họp Chi bộ tháng 3.2023

Đa điểm: Phòng họp 202, nhà A. Thành phần: Các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ tham dự.

+ 10h30’: ThầySơn - Hiệu trưởng họp Hội đồng xét nâng bậc lương và phụ cấp.

Đa điểm: Phòng họp 202, nhà A.

Thành phần: Các đồngchítrongHộiđồng xét nâng bậc lương và Phụ trách các đơn vị có VCNLĐ được xét nâng lương,

phụ cấp tham dự (đ/c Thu Hiền phòng TCHC chuẩn bị tài liệu và tham dự).

14h00’: Ban giám hiệu báo cáo Thứ trưởng Phan Tâm Bộ TTTT về định hướng nhiệm vụ trọng tâm

năm 2023 đến năm 2025.

Đa điểm: Phòng họp 202, nhà A. Thành phần: Toàn thể CBCC Nhà trường tham dự (các đồng chí được giao nhiệm vụ chuẩn bị báo cáo).

Trang phục: Công sở

Thứ 4

15/3

+ 09h00’: Thầy Sơn - Hiệu trưởng họp lấy ý kiến v/v đổi tên trường.

Đa điểm: Phòng họp 105, nhà A. Thành phần: Toàn thể viên chức, người lao động Nhà trường.

+ 10h30’: Thầy Sơn - Hiệu trưởng họp với khoa CNI v/v bổ sung cán bộ quản lý cho khoa CNI.

Đa điểm: Phòng họp 105, nhà A.

Thành phần: Ban giám hiệu, Phó phòng TCHC, toàn thể CB, GV, NLĐ khoa CNI tham dự.

 

Thứ 5

08h30’: Thầy Sơn - Hiệu trưởng dự buổi làm việc để thực hiện:

- Bước tiếp theo của quy trình bổ sung quy thực hiện các bước tiếp theo của quy hoạch cấp phòng và tương đương nhiệm kỳtrình bổ sung quy hoạch cấp phòng và 2020 - 2025; Quy hoạch nhiệm kỳ 2026-2031 của phòng Đào tạo;

- Lấy ý kiến CBCC v/v đổi tên trường

Đa điểm: Phòng họp 202, nhà A. Thành phần: - Chi uỷ;- Ban giám hiệu;- CBCC; Đ/c Thu, Chuyên viên phòng TCHC dự và chuẩn bị các văn bản.

+ 09h00’: Thầy Sơn - Hiệu trưởng họp lấy ý kiến v/v đổi tên trường;

Địa điểm: Phòng họp 105, nhà A. Thành phần: Cán bộ, viên chức hưu trí trong danh sách mời; Toàn thể CBCC Nhà trường tham dự

15h00’: Thầy Sơn - Hiệu trưởng dự buổi làm việc với phòng Đào tạo để thực hiện các bước tiếp theo của quy trình bổ sung quy hoạch cấp phòng và tương đương nhiệm kỳ 2020 - 2025; Quy hoạch nhiệm kỳ 2026 - 2031.

 Thành Phần:

Cán bộ, viên chức phòng Đào tạo;

- Đ/c Cương, Phó trưởng phòng TCHC; đ/c Thu, Chuyên viên phòng TCHC dự và chuẩn bị các mẫu văn bản.

Thứ 6 08h30: Chi uỷ, Ban giám hiệu họp để thực 

hiện bước cuối cùng của quy trình bổ sung

quy hoạch cấp phòng và tương đương nhiệm kỳ 2020 - 2025; Quy hoạch nhiệm kỳ 2026 -2031. 

Đa điểm: Phòng họp 105, nhà A.

Thành phần: - Chi uỷ;

- Ban giám hiệu;

- Đ/c Thu, Chuyên viên phòng TCHC dự và chuẩnbịcácvănbản.

+ 09h30’: Thầy Đoàn - Phó Hiệu trưởng làm

việc với Công ty Virasimex.

Đa điểm: Phòng họp 202, nhà A.

Thành phần: Trung tâm TVTS chuẩn bị, Phụ trách Khoa CNI tham dự.
 
Thứ 7    
CN    

 

Vị trí Trường

học nail