CAO ĐẲNG THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG-BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG-Đào, tạo thiết kế đồ họa-Đào tạo thiết kế đồ họa 2D chuyên nghiệp-DAO TAO-THIET KE DO HOA-Graphic designer-Lập trình web laravel-codeigniter nâng cao-Top đầu công nghệ thông tin-TOP ĐẦU ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH VIÊN- -ĐÀO TẠO KỸ THUẬT IN-TRUONG CAO DANG THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG-- KY THUAT IN- DAO TAO KY THUAT IN, Đào Tạo Kỹ Thuật in-đào tạo thợ in-TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN-ĐÀO TẠO CHẾ BẢN OUT PHIM- TRƯỜNG ĐẠI HỌC IN-TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG-ĐÀO TẠO CTP-CTF,Đào tạo công nhân in-Thợ máy in offset-thợ in offset,ĐÀO TẠO NGHỀ IN,ĐÀO TẠO CHẾ BẢN,ĐÒ HỌA 2D-ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH WEB-PHP-LARALVEL-CODEIGNITER-KỸ THUẬT IN

Controllers-Điều khiển chức năng trong ứng dụng.

Controller là phần chính ví như trái tim của ứng dụng, vì nó quyết định làm thế nào để HTTP yêu cầu sẽ được giải quyết. Một Controller đơn giản như một file lớp có được đặt tên theo cách bạn có thể kết hợp với URI.

Ví dụ:

Exemple.com/index.php/blog

Ví dụ trên. Codeigniter sẽ nỗ lực tìm controller có tên Blog.php và load nó. Khi một tên của Controller tương ứng với segment đầu tiên của URI, nó sẽ được load lên. Bạn hãy xem ví dụ sau:

Để bạn tạo một controller đơn giản vậy bạn có thể xem action sau. Sử dụng textEditor của bản tạo ra file Blog.php và thêm vào đoạn mã sau:

namespace App\Controllers

Use Codeigniter\Controller

Class Blog extends Controller

                   {

                         public function index()

                                 {

                                            echo 'Hello World!';

                             }

 

                   }

Sau đó bạn sẽ ghi vào thư mục của bạn trong /App/Controllers/directory

Khi bạn sử dung trên Browse với URL như sau:

Example.com/index.php/blog

Bạn sẽ nhìn thấy dòng chữ:  Hello World.

Chú ý tên của lớp sẽ có ký tự đầu tiên là chữ hoa

Nên đoạn mã sau đâu sẽ đúng:

 

use CodeIgniter\Controller;

 

class Blog extends Controller {

 

}

Còn đoạn sau sẽ không đúng:

 

use CodeIgniter\Controller;

 

class blog extends Controller {

 

}

 

Phương thức:

Trên ví dụ trên, phương thức trên là index(). Phương thức “index” phải luôn được load theo mặc định nếu là segment của URI.  Một cách khác là show ra chữ “Hello World”

example.com/index.php/blog/index/

Chúng ta thử đoạn mã sau:

use CodeIgniter\Controller;

 

class Blog extends Controller

 

{

 

        public function index()

 

        {

 

                echo 'Hello World!';

 

        }

 

        public function comments()

 

        {

 

                echo 'Look at this!';

 

        }

 

}

 

Bây giờ trên URL muốn viết ra comment phương thức:

 

example.com/index.php/blog/comments/

 

Truyền biến vào trong phương thức qua Segment URI như ví dụ sau:

 

example.com/index.php/products/shoes/sandals/123

 

use CodeIgniter\Controller;

 

class Products extends Controller

{

 

        public function shoes($sandals, $id)

 

        {                echo $sandals;

 

                echo $id;

 

        }

 

}

 

Ở trên chúng tôi đã trình bày rõ ràng vai trò chức năng của controllers.

 

Vị trí Trường

học nail