CAO ĐẲNG THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG-BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG-Đào, tạo thiết kế đồ họa-Đào tạo thiết kế đồ họa 2D chuyên nghiệp-DAO TAO-THIET KE DO HOA-Graphic designer-Lập trình web laravel-codeigniter nâng cao-Top đầu công nghệ thông tin-TOP ĐẦU ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH VIÊN- -ĐÀO TẠO KỸ THUẬT IN-TRUONG CAO DANG THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG-- KY THUAT IN- DAO TAO KY THUAT IN, Đào Tạo Kỹ Thuật in-đào tạo thợ in-TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN-ĐÀO TẠO CHẾ BẢN OUT PHIM- TRƯỜNG ĐẠI HỌC IN-TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG-ĐÀO TẠO CTP-CTF,Đào tạo công nhân in-Thợ máy in offset-thợ in offset,ĐÀO TẠO NGHỀ IN,ĐÀO TẠO CHẾ BẢN,ĐÒ HỌA 2D-ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH WEB-PHP-LARALVEL-CODEIGNITER-KỸ THUẬT IN

KHOA KHOA HỌC ĐẠI CƯƠNG

1. Khoa Khoa học đại cương là đơn vị đào tạo trực thuộc Trường Cao đẳng Công nghiệp In (dưới đây gọi tắt là Nhà trường); chịu sự chỉ đạo, điều hành và quản lý trực tiếp của Hiệu trưởng Nhà trường.

2. Khoa Khoa học đại cương được tổ chức hai cấp: Cấp Khoa có chức năng tổ chức và quản lý; cấp Bộ môn thuộc Khoa có chức năng thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ.

A. KHOA

I. Khoa Khoa học đại cương có các nhiệm vụ chính sau đây:

1. Tổ chức xây dựng, bổ sung, cải tiến, hoàn thiện mục tiêu, nội dung chương trình, phương pháp đào tạo các môn học thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, khoa học Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, ngoại ngữ ở các bậc học của các loại hình đào tạo, bồi dưỡng được giao phù hợp với yêu cầu thực tiễn của nhà trường, ngành, xã hội và tiến bộ khoa học của thế giới. Cụ thể và chi tiết hóa kế hoạch do Hiệu trưởng nhà trường giao để phân bổ cho các bộ môn, duyệt kế hoạch do các bộ môn xây dựng. Tổ chức thực hiện kế hoạch được giao; kiểm tra, tổng kết việc thực hiện kế hoạch đó.

2. Tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, biên soạn tài liệu, giáo trình, bài giảng, đề thi cho các môn học thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, khoa học Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, ngoại ngữ theo các bậc học. Tổ chức các buổi sinh hoạt học thuật, chuyên đề, phương án giảng dạy để nâng cao trình độ mọi mặt của cán bộ, giảng viên thuộc Khoa.

3. Quản lý cán bộ giảng dạy, nhân viên, học sinh, sinh viên của Khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng và các quy định của Nhà trường.

4. Quản lý, tổ chức khai thác tài sản, máy móc, thiết bị, vật tư, kinh phí được giao và việc đào tạo, nghiên cứu khoa học theo quy định của Nhà trường và pháp luật của Nhà nước.

5. Xây dựng mối quan hệ hợp tác với các tổ chức, cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp… trong và ngoài nước trong khuôn khổ được Hiệu trưởng nhà trường cho phép nhằm tăng cường tiềm lực cho Khoa.

6. Xây dựng kế hoạch bổ sung, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ giảng dạy, nhân viên của Khoa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chiến lược của Nhà trường; Tổ chức thực hiện khi được Hiệu trưởng phê duyệt.

7. Tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao… khi nhà trường phát động.

8. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định và chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo của mình.

9. Xây dựng kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn công tác thí nghiệm thực hành của nhà trường; tổ chức thực hiện khi được phê duyệt.

10. Quản lý và vận hành các phòng thí nghiệm- thực hành phục vụ giảng dạy, thí nghiệm- thực hành và nghiên cứu khoa học.

11. Sửa chữa nhỏ trang thiết bị thí nghiệm- thực hành; chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho giảng dạy thí nghiệm- thực hành và nghiên cứu khoa học.

12. Lập và ghi sổ theo dõi giảng dạy thí nghiệm- thực hành tại các phòng thí nghiệm thực hành.

13. Xây dựng kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong trường (trong đó có hệ thống mạng internet). Tổ chức thực hiện khi được phê duyệt.

14. Tổ chức xử lý, khắc phục sự cố hệ thống mạng internet và máy tính của các đơn vị, cá nhân trong trường.

15. Vận hành hệ thống mạng máy tính và các thiết bị đa phương tiện tại trường, phục vụ nhu cầu truy cập thông tin điện tử trên mạng internet của cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên nhà trường. Hỗ trợ các lớp học, các hội thảo khoa học tổ chức tại trường.

16. Quản trị và phát triển Website của nhà trường.

17. Quản trị và tổ chức triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý.

18. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Hiệu trưởng yêu  cầu.

II. Khoa Khoa học đại cương có quyền hạn sau đây:

1. Yêu cầu các phòng, ban chức năng có liên quan của Nhà trường phối hợp trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Làm việc với các cơ quan chức năng cấp trên, các cơ quan quản lý chuyên ngành của Nhà nước, các đơn vị trực thuộc Nhà trường, các đơn vị trong và ngoài ngành trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

3. Trưởng Khoa Khoa học đại cương là ủy viên thường trực Hội đồng tuyển sinh, Hội đồng xét tốt nghiệp, Hội đồng xét lưu ban, lên lớp, Hội đồng Thi đua Khen thưởng Kỷ luật sinh viên và tham gia các Hội đồng tư vấn khác có liên quan.

4. Chủ động sắp xếp, bố trí, sử dụng, điều hành, quản lý lao động, tài sản được giao; đề xuất Hiệu trưởng việc thành lập, giải thể các tổ chức công tác trực thuộc, bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổ trưởng.

III. Tổ chức của Khoa Khoa học đại cương gồm:

1. Trưởng khoa và Phó Trưởng khoa

2. Văn phòng Khoa

3. Các Tổ bộ môn thuộc Khoa

4. Các lớp học sinh, sinh viên được giao cho Khoa quản lý

Văn phòng khoa có trợ lý chuyên trách hoặc kiêm nhiệm tùy theo nhu cầu.

Văn phòng Khoa hoạt động theo quy định của Trưởng khoa, không trái với quy định này.

 Trưởng khoa do Hiệu trưởng bổ nhiệm theo quy định hiện hành, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về quản lý và điều hành mọi hoạt động của Khoa trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

 Phó Trưởng khoa là người giúp việc Trưởng khoa điều hành một hoặc một số lĩnh vực của khoa, Phó Trưởng khoa do Hiệu trưởng bổ nhiệm theo đề nghị của Trưởng khoa. Chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa về nhiệm vụ được phân công.

IV. Hội đồng Khoa học và Đào tạo cấp khoa do Trưởng khoa thành lập và lựa chọn các thành viên. Thành viên của Hội đồng khoa học cấp khoa gồm: Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa, Trưởng các Bộ môn và một số giáo viên. Hội đồng Khoa học và Đào tạo cấp khoa do Trưởng khoa làm Chủ tịch, Hội đồng Khoa học và Đào tạo cấp khoa có chức năng tư vấn giúp Trưởng khoa xem xét, quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn được giao tại quy định này.

B. BỘ MÔN

I. Bộ môn là đơn vị học thuật, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ giảng dạy một hoặc mốt số môn học gần nhau cho các bậc học của các loại hình đào tạo, bồi dưỡng trong nhà trường. Thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và bồi dưỡng giáo viên.

II. Bộ môn có nhiệm vụ chính sau đây:

1. Cụ thể hóa mục tiêu, nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện quá trình giảng dạy các môn học cho các bậc học của các loại hình đào tạo, bồi dưỡng được giao. Chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa về kết quả hoạt động:

- Tổ chức soạn thảo giáo án, bài giảng, lựa chọn hình thức và phương pháp truyền đạt kiến thức thích hợp.

- Tiến hành lên lớp giảng dạy lý thuyết, hướng dẫn thí nghiệm, thực hành, hướng dẫn Seminar cho học sinh, sinh viên.

- Xác định nội dung, hình thức và tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả thi của học sinh, sinh viên.

- Tổ chức hướng dẫn thực tập, sản xuất, hướng dẫn làm đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên.

2. Tổ chức thực hiện kế hoạch biên soạn, bổ sung, đổi mới, phát triển và hoàn thiện giáo trình, bài tập, bài thí nghiệm… phù hợp với yêu cầu nâng cao và cập nhật khoa học công nghệ mới.

3. Thực hiện các biện pháp nâng cao trình độ nghiệp vụ, chuyên môn của giáo viên, giảng viên và nhân viên phục vụ đào tạo trong bộ môn. Nghiên cứu và áp dụng các phương pháp giảng dạy, chất lượng giảng dạy của giáo viên thuộc bộ môn (kể cả giảng viên thỉnh giảng). Xây dựng quy hoạch và kế hoạch bồi dưỡng giáo viên, phát triển toàn diện, từng bước thực hiện tiêu chuẩn hóa giảng viên theo quy định của Nhà nước.

4. Đảm bảo nội dung, tiến độ các đề tài nghiên cứu khoa học được giao hoặc đăng ký thực hiện.

5. Nghiên cứu, đề xuất với Khoa, Nhà trường những vấn đề về:

- Kế hoạch, biện pháp xây dựng đội ngũ giáo viên, giảng viên.

- Phát triển mục tiêu, chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo, trang bị phương tiện, máy móc cho thí nghiệm, thực hành.

- Kế hoạch hợp tác đào tạo, sản xuất, nghiên cứu khoa học với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài nước.

- Thực hiện chế độ quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật theo đúng quy định hiện hành, sử dụng đúng mục đích được giao.

- Triển khai thực hiện các chủ trương công tác, chế độ chính sách, quy chế giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, sản xuất, các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên trong phạm vi bộ môn. Chăm lo xây dựng phong trào thi đua giữ gìn sự đoàn kết, nhất trí, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong bộ môn.

- Hợp tác với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành dưới mọi hình thức nhằm gắn bó bộ môn với thực tế.

- Có chương trình, kế hoạch hướng dẫn học sinh, sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học.

III. Bộ môn được thành lập do nhu cầu đào tạo của Khoa, bao gồm giáo viên (kể cả giáo viên kiêm nhiệm) giảng dạy cho một môn hoặc một số môn học gần nhau. Số lượng giáo viên trong bộ môn được xác định chủ yếu theo khối lượng giảng dạy của bộ môn (có tính đến số lượng môn học, cấp học, loại hình đào tạo, khối lượng nghiên cứu khoa học…)

- Bộ môn do Hiệu trưởng quyết định thành lập do đề nghị của Trưởng khoa.

IV. Bộ môn do Trưởng bộ môn phụ trách, Trưởng bộ môn do Hiệu trưởng bổ nhiệm theo đề xuất của Trưởng khoa. Trưởng bộ môn chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và trực tiếp trước Trưởng khoa về lãnh đạo, quản lý mọi mặt trong bộ môn bao gồm các bộ môn sau đây:

1. Tổ Bộ môn Ngoại ngữ: Môn tiếng Anh chung và tiếng Anh chuyên ngành.

2. Tổ Bộ môn Tự nhiên: Môn Toán, Lý, Hóa, Điện và Kỹ thuật.

3. Tổ Bộ môn Chủ nghĩa Mác- Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh: Môn Chính trị những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin, đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Pháp luật, Thể dục.

Vị trí Trường

học nail