CAO ĐẲNG THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG-BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG-Đào, tạo thiết kế đồ họa-Đào tạo thiết kế đồ họa 2D chuyên nghiệp-DAO TAO-THIET KE DO HOA-Graphic designer-Lập trình web laravel-codeigniter nâng cao-Top đầu công nghệ thông tin-TOP ĐẦU ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH VIÊN- -ĐÀO TẠO KỸ THUẬT IN-TRUONG CAO DANG THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG-- KY THUAT IN- DAO TAO KY THUAT IN, Đào Tạo Kỹ Thuật in-đào tạo thợ in-TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN-ĐÀO TẠO CHẾ BẢN OUT PHIM- TRƯỜNG ĐẠI HỌC IN-TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG-ĐÀO TẠO CTP-CTF,Đào tạo công nhân in-Thợ máy in offset-thợ in offset,ĐÀO TẠO NGHỀ IN,ĐÀO TẠO CHẾ BẢN,ĐÒ HỌA 2D-ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH WEB-PHP-LARALVEL-CODEIGNITER-KỸ THUẬT IN

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

1. Vị trí và chức năng

Phòng Kế hoạch Tài chính là đơn vị trong bộ máy tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thông tin và Truyền thông; chịu sự chỉ đạo, điều hành và quản lý trực tiếp của Hiệu trưởng Nhà trường. Với các chức năng:

        1. Tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng về quản lý, điều hành công tác kế hoạch tài chính, kế toán, thống kê, tài chính của Nhà trường.

        2. Tổ chức thực hiện và triển khai thực hiện, giám sát, kiểm tra, tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện công tác kế hoạch tài chính, kế toán, thống kê, tài chính trong Trường theo quy định quản lý của Nhà trường và Nhà nước, đồng thời làm nhiệm vụ giám sát tài chính tại Nhà trường.

2. Nhiệm vụ chính

Tổ chức xây dựng kế hoạch dự toán của các đơn vị trong Trường, các hợp đồng kinh tế của Nhà trường, tổng hợp xây dựng kế hoạch dự toán hàng năm của toàn Trường theo quy định của Trường và Nhà nước;

Tổ chức quản lý, theo dõi các nguồn kinh phí, doanh thu, thực hiện trích lập và quản lý các quỹ của Nhà trường;

Quản lý chi phí, kiểm tra, giám sát, theo dõi sử dụng kinh phí, vốn, tài sản, tình hình thực hiện kế hoạch thu chi tài chính trong toàn Trường. Thanh quyết toán kịp thời, theo đúng chế độ quy định đối với các loại kinh phí được Nhà nước cấp và các nguồn kinh phí khác của Nhà trường;

Phân tích thông tin, số liệu kế toán, tham mưu, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính của Nhà trường;

Tổ chức công tác kiểm kê tài sản, kiểm tra kế toán, tổ chức bảo quản, lưu trữ hồ sơ, tài liệu kế toán theo đúng quy định  hiện hành của Nhà nước, của Bộ Thông tin và Truyền thông và của Nhà trường;

Xây dựng và tổ chức thực hiện các quy chế, quy định quản lý, phân cấp về lĩnh vực kế toán, thống kê, tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường, các định mức kinh tế kỹ thuật;

Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra các đơn vị trong việc thực hiện các quy định về công tác kế toán, thống kê, tài chính do Nhà nước, Bộ Thông tin và Truyền thông và của Nhà trường ban hành;

Lập báo cáo định kỳ và đột xuất, các báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán năm của Nhà trường. Cung cấp các số liệu, tài liệu kế toán tài chính cho các đơn vị có liên quan theo quy định của Nhà trường;

Thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư của Nhà trường theo đúng quy định của Nhà nước, Bộ Thông tin và Truyền thông và của Nhà trường;

Thực hiện các công việc khác khi Hiệu trưởng yêu cầu.

3. Quyền hạn

Yêu cầu các phòng, ban chức năng có liên quan của Nhà trường phối hợp trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao;

Làm việc với các cơ quan chức năng cấp trên, các cơ quan quản lý và chuyên ngành của Nhà nước, các đơn vị trực thuộc Nhà trường, các đơn vị trong và ngoài ngành trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao;

Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính được thừa lệnh Hiệu trưởng ký các giấy tờ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao; được Hiệu trưởng Nhà trường ủy quyền chủ trì các cuộc kiểm tra, thanh tra những nội dung công tác có liên quan;

        4. Kiến nghị, đề xuất với Hiệu trưởng Nhà trường và cơ quan tài chính cấp trên xử lý các vi phạm chế độ, chính sách tài chính, kế toán, thống kê, ngăn ngừa không để xảy ra tham ô, lãng phí, xâm phạm làm thiệt hại tài sản;

        5. Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính là ủy viên thường trực Hội đồng thanh lý tài sản và các Hội đồng tư vấn khác có liên quan;

      6. Chủ động sắp xếp, bố trí, sử dụng, điều hành, quản lý lao động, tài sản được giao; đề xuất Hiệu trưởng việc thành lập, giải thể các tổ chức công tác trực thuộc, bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổ trưởng, Tổ phó. Tham gia việc xét khen thưởng, kỷ luật, nâng hạ bậc lương, tuyển dụng, điều động, cho thôi việc cán bộ, công nhân viên của Phòng.

4. Cơ cấu tổ chức

Phòng Kế hoạch Tài chính do Trưởng phòng phụ trách, có các Phó Trưởng phòng giúp việc quản lý, điều hành và viên chức, người lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ; có thể tổ chức các Tổ, Nhóm công tác theo yêu cầu nhiệm vụ.

4.1. Trưởng phòng:

Trưởng phòng do Hiệu trưởng quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, khen thưởng và kỷ luật theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Có trách nhiệm tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại văn bản này.

Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng Nhà trường về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

4.2. Phó trưởng phòng:

Phó Trưởng phòng do Hiệu trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, khen thưởng và kỷ luật theo đề nghị của Trưởng phòng.

Được Trưởng phòng phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác.

Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về nhiệm vụ được phân công, thay Trưởng phòng điều hành công việc khi được ủy quyền.

4.3. Viên chức, người lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ

Chịu sự phân công  trực tiếp và điều hành thống nhất của Trưởng phòng.

Vị trí Trường

học nail