CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP IN-BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG-Đào tạo thiết kế đồ họa-Đào tạo thiết kế đồ họa 2D chuyên nghiệp-DAO TAO-THIET KE DO HOA-Graphic designer-Lập trình web laravel-codeigniter nâng cao-Top đầu công nghệ thông tin-TOP ĐẦU ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH VIÊN- -ĐÀO TẠO KỸ THUẬT IN-TRUONG CAO DANG CONG NGHIEP IN-TRƯỜNG CAO ĐẲNG CONG NGHIÊP IN- KY THUAT IN- DAO TAO KY THUAT IN, Đào Tạo Kỹ Thuật in-đào tạo thợ in-TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN-ĐÀO TẠO CHẾ BẢN OUT PHIM- TRƯỜNG ĐẠI HỌC IN-TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG-ĐÀO TẠO CTP-CTF,Đào tạo công nhân in-Thợ máy in offset-thợ in offset,ĐÀO TẠO NGHỀ IN,ĐÀO TẠO CHẾ BẢN,ĐÒ HỌA 2D-ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH WEB-PHP-LARALVEL-CODEIGNITER-KỸ THUẬT IN

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP IN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 970/QĐ-BTTTT ngày 06/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Công nghiệp In (sau đây gọi tắt là Trường).

2. Quy chế này áp dụng đối với các tổ chức, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, sinh viên, học sinh của Trường và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong hoạt động của Trường.

Điều 2. Vị trí và chức năng

1. Trường Cao đẳng Công nghiệp In là cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, được thành lập theo Quyết định số 1493/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 03 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường có chức năng đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn; hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

2. Tên giao dịch và trụ sở chính của Trường

- Tên trường bằng tiếng Việt: Trường Cao đẳng Công nghiệp In

- Tên giao dịch Quốc tế: College of Printing Industry

- Trụ sở chính: Phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

- Website: www.cdcnin.edu.vn

3. Trường là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật

Điều 3. 

Trường chịu sự lãnh đạo và quản lý toàn diện và trực tiếp của Bộ Thông tin và Truyền thông; chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục - đào tạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ, ngành có liên quan, chịu sự quản lý hành chính theo lãnh thổ của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội nơi Trường đặt trụ sở..

Chương II: NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA TRƯỜNG

Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trường

1. Xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt quy hoạch, chiến lược, kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn của Trường và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn theo mục tiêu, chương trình giáo dục đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho phép, đảm bảo chất lượng, đạt tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu xã hội.  

3. Đào tạo lại, bồi dưỡng ngắn hạn đội ngũ cán bộ, viên chức cho ngành công nghiệp sản xuất in đạt tiêu chuẩn quy định của Nhà nước và theo yêu cầu của các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

4. Tổ chức tuyển sinh, quản lý người học, tổ chức các hoạt động đào tạo và các hoạt động giáo dục khác; công nhận tốt nghiệp, in ấn và cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

5. Tổ chức xây dựng chương trình, giáo trình, học liệu, kế hoạch giảng dạy đối với các ngành trường được phép đào tạo trên cơ sở chương trình khung do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội  ban hành.

6. Đăng ký, tổ chức triển khai kiểm định chất lượng giáo dục và chịu sự quản lý chất lượng của cơ quan kiểm định chất lượng giáo dục.

7. Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ, kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập, quản lý, sản xuất - kinh doanh theo quy định của pháp luật.

8. Thực hiện các hoạt động dịch vụ khoa học - kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, thực hiện sản xuất, sản xuất - kinh doanh phù hợp với ngành nghề đào tạo; tư vấn nghề nghiệp, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động, tổ chức du học cho sinh viên, học sinh và các đơn vị có nhu cầu theo quy định của pháp luật.

9. Tổ chức và tham gia các hội nghị chuyên đề, hội thảo đào tạo, khảo sát, tham quan học tập kinh nghiệm, in ấn, xuất bản các ấn phẩm, tài liệu, giáo trình phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học theo qui định của nhà nước.

10. Thực hiện các quan hệ hợp tác quốc tế, liên kết, liên thông về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nghiên cứu triển khai khoa học - công nghệ với các cơ quan, tổ chức, cá nhân ở trong nước và ngoài nước theo qui định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

11. Kiện toàn tổ chức bộ máy, tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; xây dựng đội ngũ giảng viên của trường đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, cân đối về cơ cấu trình độ, cơ cấu ngành nghề theo quy định của nhà nước và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

12. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho giảng viên, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên. Tạo điều kiện cho giảng viên, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên tham gia các sinh hoạt đoàn thể và hoạt động xã hội.

13. Quản lý, sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả đất đai, cơ sở vật chất, tài sản, các nguồn vốn được nhà nước giao theo đúng quy định của pháp luật.

14. Thực hiện dân chủ, bình đẳng, công khai trong việc bố trí và thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, khoa học công nghệ và hoạt động tài chính. Tổ chức việc kiểm tra, thanh tra các hoạt động của trường theo quy định của pháp luật.

15. Phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trong người học và đội ngũ giảng viên, viên chức, người lao động của Trường. Phối hợp với gia đình người học, các tổ chức, cá nhân trong hoạt động giáo dục và đào tạo.

16. Bảo vệ tài sản, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở trong trường; bí mật quốc gia, xây dựng, thực hiện các quy chế, biện pháp bảo hộ, an toàn lao động ở trong Trường.

17. Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất theo chế độ quy định và yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan khác có liên quan.

18. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông giao.

Điều 5. Quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm của trường

Trường thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy, biên chế, nhân sự, tổ chức các hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, tài chính theo quy định của pháp luật đối với đơn vị sự nghiệp công lập, cụ thể như sau:

1. Tổ chức, nhân sự

a) Quyết định thành lập, tổ chức lại và giải thể các tổ chức trực thuộc theo cơ cấu tổ chức đã được Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt;

b) Xây dựng, bổ sung, điều chỉnh đề án vị trí việc làm trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt ; Đề xuất số lượng người làm việc hàng năm trình Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt;

c) Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức các chức danh lãnh đạo (trưởng, phó) các tổ chức trực thuộc theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

d) Thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo các quy định của nhà nước và phân cấp của Bộ Thông tin và Truyền thông;

đ) Ban hành các quy định, quy chế quản lý nội bộ phù hợp với các quy định hiện hành;

2. Đào tạo

a) Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển của Trường phù hợp với chiến lược phát triển giáo dục và quy hoạch mạng lưới các trường cao đẳng của nhà nước;

b) Xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình, giáo trình, kế hoạch giảng dạy, học tập đối với các ngành nghề Trường được phép đào tạo trên cơ sở chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;

c) Xây dựng các chương trình bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để cập nhật và nâng cao kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp của người học theo hướng đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và hội nhập quốc tế;

d) Tổ chức và quản lý đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục đại học; tổ chức đào tạo các ngành, chuyên ngành tại nơi đủ điều kiện và đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép; thực hiện đánh giá quá trình đào tạo và kết quả học tập của người học theo quy định tại các quy chế đào tạo của Trường;

đ) Tổ chức, quản lý, đánh giá quá trình đào tạo đối với chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài thực hiện theo quy định hiện hành của Việt Nam về hợp tác, đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

e) Được thỏa thuận, cam kết công nhận, chuyển đổi tín chỉ, kết quả học tập và các nội dung khác liên quan đến học tập khi thực hiện trao đổi sinh viên trong và ngoài nước trên cơ sở đảm bảo khối lượng kiến thức của chương trình đào tạo;

g) Tổ chức hoạt động trợ giảng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Hiệu trưởng quy định cụ thể tổ chức, hoạt động trợ giảng trong Trường;

h) Xác định chỉ tiêu và tổ chức tuyển sinh theo quy đinh của pháp luật, tổ chức các hoạt động đào tạo, công nhận tốt nghiệp, in ấn và cấp văn bằng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông công tác tuyển sinh của Trường theo quy định;

i) Thực hiện đảm bảo chất lượng đào tạo và kiểm định chất lượng đào tạo được quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp;

k) Kiến nghị với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho phép mở thêm các ngành, nghề đào tạo khi có đủ điều kiện và xã hội có nhu cầu về nhân lực.     

3. Khoa học và công nghệ

a) Xây dựng định hướng phát triển khoa học và công nghệ cho từng giai đoạn và kế hoạch khoa học và công nghệ theo giai đoạn và hàng năm;

b) Tham gia đề xuất, tuyển chọn, tư vấn, phản biện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; xây dựng và ký kết các hợp đồng khoa học công nghệ; nghiệm thu, tổ chức đánh giá kết quả hoạt động khoa học công nghệ; hỗ trợ xác lập và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, thương mại và chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ theo quy định hiện hành;

c) Xây dựng và triển khai thực hiện các dự án đầu tư phát triển khoa học và công nghệ, dự án tăng cường năng lực nghiên cứu;

d) Xây dựng các nhóm nghiên cứu-giảng dạy kết hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu khoa học với hoạt động đào tạo, tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học cho giảng viên và người học;

đ) Thiết lập các hoạt động hợp tác trong và ngoài nước về khoa học và công nghệ;

e) Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin về hoạt động khoa học và công nghệ; trao đổi thông tin khoa học và công nghệ với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khác ở trong và ngoài nước;

g) Tổ chức thực hiện nghiên cứu các đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, thực hiện các dự án sản xuất thử nghiệm, tư vấn, chuyển giao công nghệ do Bộ Thông tin và Truyền thông giao hoặc trên cơ sở hợp đồng hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật;

h) Xuất bản các ấn phẩm khoa học, tài liệu, giáo trình phục vụ cho các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của trường theo quy định pháp luật và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông.

i) Quản lý hoạt động khoa học và công nghệ theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan có liên quan.

4. Quản lý tài chính, tài sản

a) Quản lý các nguồn thu, xây dựng và thực hiện kế hoạch thu, chi tài chính trong và ngoài ngân sách theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông;

b) Quản lý tài sản theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông và các quy định của pháp luật;

c) Hợp tác liên doanh, liên kết, nhận tài trợ, góp vốn với các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước để đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao phục vụ sự phát triển của trường và xã hội theo quy định của pháp luật;

d) Được huy động vốn trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để phục vụ mục tiêu đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, sản xuất - kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật;

5. Hợp tác quốc tế

a) Xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông kế hoạch, chương trình hợp tác quốc tế ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của Trường và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

b) Thực hiện đàm phán, ký kết các thỏa thuận hợp tác với các đối tác nước ngoài và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật và của Bộ Thông tin và Truyền thông.

c) Xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin về hoạt động hợp tác quốc tế;

d) Hợp tác với các tổ chức, cá nhân nước ngoài trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, thực hiện các dự án, đề án, đề tài, tổ chức các hội nghị, hội thảo theo quy định của pháp luật và của Bộ Thông tin và Truyền thông;

đ) Lập kế hoạch và mời giảng viên, cán bộ khoa học, chuyên gia nước ngoài đến làm việc, giảng dạy và trao đổi kinh nghiệm tại Trường trình Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt;

e) Cử cán bộ đi học tập, tham quan, khảo sát ở nước ngoài theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Vị trí Trường