CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP IN-BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG-Đào tạo thiết kế đồ họa-Đào tạo thiết kế đồ họa 2D chuyên nghiệp-DAO TAO-THIET KE DO HOA-Graphic designer-Lập trình web laravel-codeigniter nâng cao-Top đầu công nghệ thông tin-TOP ĐẦU ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH VIÊN- -ĐÀO TẠO KỸ THUẬT IN-TRUONG CAO DANG CONG NGHIEP IN-TRƯỜNG CAO ĐẲNG CONG NGHIÊP IN- KY THUAT IN- DAO TAO KY THUAT IN, Đào Tạo Kỹ Thuật in-đào tạo thợ in-TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN-ĐÀO TẠO CHẾ BẢN OUT PHIM- TRƯỜNG ĐẠI HỌC IN-TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG-ĐÀO TẠO CTP-CTF,Đào tạo công nhân in-Thợ máy in offset-thợ in offset,ĐÀO TẠO NGHỀ IN,ĐÀO TẠO CHẾ BẢN,ĐÒ HỌA 2D-ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH WEB-PHP-LARALVEL-CODEIGNITER-KỸ THUẬT IN

Giới thiệu

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1. Khoa Công nghệ thông tin là đơn vị đào tạo trực thuộc Trường Cao đẳng Công nghiệp In (dưới đây gọi tắt là Nhà trường); chịu sự chỉ đạo, điều hành và quản lý trực tiếp của Hiệu trưởng Nhà trường.

2. Khoa Công nghệ thông tin được tổ chức hai cấp: Cấp Khoa có chức năng tổ chức và quản lý; cấp Bộ môn thuộc Khoa có chức năng thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

A. KHOA

I. Khoa Công nghệ thông tin có các nhiệm vụ chính sau đây:

1. Tổ chức xây dựng, bổ sung, cải tiến, hoàn thiện mục tiêu, nội dung chương trình, phương pháp đào tạo các môn học thuộc chuyên ngành Công nghệ thông tin ở các bậc học của các loại hình đào tạo, bồi dưỡng được giao phù hợp với yêu cầu thực tiễn của nhà trường, ngành, xã hội và tiến bộ khoa học của thế giới. Cụ thể và chi tiết hóa kế hoạch do Hiệu trưởng nhà trường giao để phân bổ cho các bộ môn, duyệt kế hoạch do các bộ môn xây dựng. Tổ chức thực hiện kế hoạch được giao; kiểm tra, tổng kết việc thực hiện kế hoạch đó.

2. Tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, biên soạn tài liệu, giáo trình, bài giảng, đề thi cho các môn học thuộc chuyên ngành Công nghệ thông tin theo các bậc học. Tổ chức các buổi sinh hoạt học thuật, chuyên đề, phương án giảng dạy để nâng cao trình độ mọi mặt của cán bộ, giảng viên thuộc Khoa.

3. Quản lý cán bộ giảng dạy, nhân viên, học sinh, sinh viên của Khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng và các quy định của Nhà nước.

4. Quản lý, tổ chức khai thác tài sản, máy móc, thiết bị, vật tư, kinh phí được giao và việc đào tạo, nghiên cứu khoa học theo quy định của Nhà trường và pháp luật của Nhà nước.

5. Xây dựng mối quan hệ hợp tác với các tổ chức, cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp… trong và ngoài nước trong khuôn khổ được Hiệu trưởng nhà trường cho phép nhằm tăng cường tiềm lực cho Khoa.

6. Xây dựng kế hoạch bổ sung, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ giảng dạy, nhân viên của Khoa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chiến lược của Nhà trường; Tổ chức thực hiện khi được Hiệu trưởng phê duyệt.

7. Tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao… khi nhà trường phát động.

8. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định và chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo của mình.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Hiệu trưởng yêu cầu.

II. Khoa Công nghệ thông tin có quyền hạn sau đây:

1. Yêu cầu các phòng, ban chức năng có liên quan của Nhà trường phối hợp trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Làm việc với các cơ quan chức năng cấp trên, các cơ quan quản lý chuyên ngành của Nhà nước, các đơn vị trực thuộc Nhà trường, các đơn vị trong và ngoài ngành trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

3. Trưởng Khoa Công nghệ thông tin là ủy viên thường trực Hội đồng tuyển sinh, Hội đồng xét tốt nghiệp, Hội đồng xét lưu ban, lên lớp, Hội đồng thi đua, khen thưởng  và kỷ luật sinh viên; Hội đồng tự đánh giá trường đại học; Hội đồng thi tốt nghiệp và tham gia các Hội đồng tư vấn khác có liên quan.

4. Chủ động sắp xếp, bố trí, sử dụng, điều hành, quản lý lao động, tài sản được giao; đề xuất Hiệu trưởng việc thành lập, giải thể các tổ bộ môn, các xưởng thực hành trực thuộc; đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổ trưởng.

III. Tổ chức của Khoa Công nghệ thông tin gồm:

1. Trưởng khoa và Phó Trưởng khoa

2. Văn phòng Khoa

3. Các Tổ bộ môn thuộc Khoa

4. Các lớp học sinh, sinh viên được giao cho Khoa quản lý

Văn phòng khoa có trợ lý chuyên trách hoặc kiêm nhiệm tùy theo nhu cầu.

Văn phòng Khoa hoạt động theo quy định của Trưởng khoa, không trái với quy định này.

 Trưởng khoa do Hiệu trưởng bổ nhiệm theo quy định hiện hành, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về quản lý và điều hành mọi hoạt động của Khoa trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

 Phó Trưởng khoa là người giúp việc Trưởng khoa điều hành một hoặc một số lĩnh vực của khoa, Phó Trưởng khoa do Hiệu trưởng bổ nhiệm theo đề nghị của Trưởng khoa. Chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa về nhiệm vụ được phân công.

IV. Hội đồng khoa học và đào tạo cấp khoa do Trưởng khoa thành lập và lựa chọn các thành viên. Thành viên của Hội đồng khoa học cấp khoa gồm: Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa, Trưởng các Bộ môn và một số giáo viên. Hội đồng Khoa học và Đào tạo cấp khoa do Trưởng khoa làm Chủ tịch, Hội đồng Khoa học và Đào tạo cấp khoa có chức năng tư vấn giúp Trưởng khoa xem xét, quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn được giao tại quy định này.

B. BỘ MÔN

I. Bộ môn là đơn vị học thuật, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ giảng dạy một hoặc một số môn học gần nhau cho các bậc học của các loại hình đào tạo, bồi dưỡng trong nhà trường. Thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và bồi dưỡng giáo viên.

II. Bộ môn có nhiệm vụ chính sau đây:

1. Cụ thể hóa mục tiêu, nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện quá trình giảng dạy các môn học cho các bậc học của các loại hình đào tạo, bồi dưỡng được giao. Chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa về kết quả các hoạt động:

- Tổ chức soạn thảo giáo án, bài giảng, lựa chọn hình thức và phương pháp truyền đạt kiến thức thích hợp.

- Tiến hành lên lớp giảng dạy lý thuyết, hướng dẫn thí nghiệm, thực hành, hướng dẫn Seminar cho học sinh, sinh viên.

- Xác định nội dung, hình thức và tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả thi của học sinh, sinh viên.

- Tổ chức hướng dẫn thực tập, sản xuất, hướng dẫn làm đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên.

2. Tổ chức thực hiện kế hoạch biên soạn, bổ sung, đổi mới, phát triển và hoàn thiện giáo trình, bài tập, bài thí nghiệm… phù hợp với yêu cầu nâng cao và cập nhật khoa học công nghệ mới.

3. Thực hiện các biện pháp nâng cao trình độ nghiệp vụ, chuyên môn của giáo viên, giảng viên và nhân viên phục vụ đào tạo trong bộ môn. Nghiên cứu và áp dụng các phương pháp giảng dạy, chất lượng giảng dạy của giáo viên thuộc bộ môn (kể cả giảng viên thỉnh giảng). Xây dựng quy hoạch và kế hoạch bồi dưỡng giáo viên, phát triển toàn diện, từng bước thực hiện tiêu chuẩn hóa giảng viên theo quy định của Nhà nước.

4. Đảm bảo nội dung, tiến độ các đề tài nghiên cứu khoa học được giao hoặc đăng ký thực hiện.

5. Nghiên cứu, đề xuất với Khoa, Nhà trường những vấn đề về:

- Kế hoạch, biện pháp xây dựng đội ngũ giáo viên, giảng viên.

- Phát triển ngành nghề đào tạo, mục tiêu, chương trình, nội dung, phương pháp, mã ngành đào tạo, trang bị phương tiện, máy móc cho thí nghiệm, thực hành.

- Kế hoạch hợp tác đào tạo, sản xuất, nghiên cứu khoa học với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài nước.

- Thực hiện chế độ quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật theo đúng quy định hiện hành, sử dụng đúng mục đích được giao.

- Triển khai thực hiện các chủ trương công tác, chế độ chính sách, quy chế giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, sản xuất, các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên trong phạm vi bộ môn. Chăm lo xây dựng phong trào thi đua giữ gìn sự đoàn kết, nhất trí, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong bộ môn.

- Hợp tác với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành dưới mọi hình thức nhằm gắn bó bộ môn với thực tế.

- Có chương trình, kế hoạch hướng dẫn học sinh, sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học.

III. Bộ môn được thành lập do nhu cầu đào tạo của Khoa, bao gồm giáo viên (kể cả giáo viên kiêm nhiệm) giảng dạy cho một môn hoặc một số môn học gần nhau. Số lượng giáo viên trong bộ môn được xác định chủ yếu theo khối lượng giảng dạy của bộ môn (có tính đến số lượng môn học, cấp học, loại hình đào tạo, khối lượng nghiên cứu khoa học…)

IV. Bộ môn do Trưởng bộ môn phụ trách, Trưởng bộ môn do Hiệu trưởng bổ nhiệm theo đề xuất của Trưởng khoa. Trưởng bộ môn chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và trực tiếp trước Trưởng khoa về lãnh đạo, quản lý mọi mặt trong bộ môn.

 

Vị trí Trường