CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP IN-BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG-Đào tạo thiết kế đồ họa-Đào tạo thiết kế đồ họa 2D chuyên nghiệp-DAO TAO-THIET KE DO HOA-Graphic designer-Lập trình web laravel-codeigniter nâng cao-Top đầu công nghệ thông tin-TOP ĐẦU ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH VIÊN- -ĐÀO TẠO KỸ THUẬT IN-TRUONG CAO DANG CONG NGHIEP IN-TRƯỜNG CAO ĐẲNG CONG NGHIÊP IN- KY THUAT IN- DAO TAO KY THUAT IN, Đào Tạo Kỹ Thuật in-đào tạo thợ in-TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN-ĐÀO TẠO CHẾ BẢN OUT PHIM- TRƯỜNG ĐẠI HỌC IN-TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG-ĐÀO TẠO CTP-CTF,Đào tạo công nhân in-Thợ máy in offset-thợ in offset,ĐÀO TẠO NGHỀ IN,ĐÀO TẠO CHẾ BẢN,ĐÒ HỌA 2D-ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH WEB-PHP-LARALVEL-CODEIGNITER-KỸ THUẬT IN

KHOA CÔNG NGHỆ IN

1. Vị trí và chức năng

        Khoa Công nghệ In là đơn vị đào tạo trực thuộc Trường Cao đẳng Công nghiệp In; chịu sự chỉ đạo, điều hành và quản lý trực tiếp của Hiệu trưởng Nhà trường.

2. Nhiệm vụ chính

        1. Quản lý nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động và người học thuộc khoa, bộ môn theo phân công của Hiệu trưởng;

        2. Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng năm của Trường theo quy định, bao gồm:

        - Xây dựng chương trình đào tạo của từng ngành, nghề theo từng trình độ đào tạo thuộc khoa, bộ môn mình quản lý hoặc do Hiệu trưởng giao.

        - Tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học, mô đun, tín chỉ bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo giữa các môn học, mô đun, tín chỉ của chương trình đào tạo hoặc giữa các chương trình đào tạo.

        - Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình đào tạo theo định hướng phát triển của Nhà trường; phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và các chương trình đào tạo thường xuyên theo quy định.

        - Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra thi, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh, sinh viên đảm bảo chuẩn đầu ra theo cam kết đã được công bố; Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện bảo dưỡng, duy tu, bảo trì thiết bị chuyên ngành; Đề xuất bổ sung các trang thiết bị chuyên ngành phục vụ công tác đào tạo.

        - Phối hợp với Tổ chuyên môn phụ trách công tác quản lý Khoa học thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức có liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đạo tạo của khoa, bộ môn.

        3. Tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, biên soạn tài liệu, giáo trình, bài giảng, đề thi cho các môn học thuộc chuyên ngành Công nghệ In theo các bậc học. Tổ chức các buổi sinh hoạt học thuật, chuyên đề, phương án giảng dạy để nâng cao trình độ mọi mặt của cán bộ, giảng viên thuộc Khoa.

        4. Quản lý học sinh, sinh viên của Khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng và các quy định của Nhà nước.

        5. Quản lý, tổ chức khai thác tài sản, máy móc, thiết bị, vật tư, kinh phí được giao và việc đào tạo, nghiên cứu khoa học theo quy định của Nhà trường và pháp luật của Nhà nước.

        6. Xây dựng mối quan hệ hợp tác với các tổ chức, cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài nước trong khuôn khổ được Hiệu trường Nhà trường cho phép nhằm tăng cường tiềm lực cho Khoa.

        7. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho nhà giáo và cán bộ nhân viên thuộc khoa (tổ chức thực hiện khi được Hiệu trưởng phê duyệt). Tổ chức đánh giá chuyên môn nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động trong khoa, bộ môn và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong Trường theo quy định

        8. Hàng năm lập kế hoạch phân công nhà giáo phụ trách các MH, MĐ do khoa quản lý trình Hiệu trưởng phê duyệt;

        9. Báo cáo Hiệu trưởng phê duyệt và chủ động mời giáo viên thỉnh giảng trong và ngoài Trường tham giảng dạy các MH, MĐ đảm bảo đúng quy định;

        10. Đề xuất nhà giáo giảng dạy các môn học, giáo viên chủ nhiệm trình Hiệu trưởng phê duyệt theo kế hoạch của Phòng đào tạo;

        11. Chủ động bố trí nhà giáo dạy bù, đổi giờ đảm bảo chất lượng và tiến độ theo thời khóa biểu;

        12. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chế đào tạo, đạo đức nhà giáo, quy chế HSSV, nội quy giảng đường, nhà xưởng và các quy định khác liên quan đến Nhà giáo, người lao động và HSSV thuộc khoa quản lý;

        13. Hàng tháng, hàng quý, hàng năm tổng hợp giờ dạy, thời gian tham gia các công việc khác của nhà giáo và người lao động theo yêu cầu của các đơn vị liên quan;

        14. Tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao khi Nhà trường phát động.

        15. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định và chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo của mình.

        16. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Hiệu trưởng yêu cầu.

3. Quyền hạn

        1. Yêu cầu Phòng, Khoa và các đơn vị có liên quan của Nhà trường phối hợp trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

        2. Làm việc với các cơ quan chức năng cấp trên, các cơ quan quản lý chuyên ngành của Nhà nước, các đơn vị trực thuộc Nhà trường, các đơn vị trong và ngoài ngành trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

        3. Trưởng Khoa Công nghệ In là ủy viên thường trực Hội đồng tuyển sinh, Hội đồng xét tốt nghiệp; Hội đồng xét lưu ban, lên lớp, Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật sinh viên; Hội đồng tự đánh giá trường đại học; Hội đồng thi tốt nghiệp và tham gia các Hội đồng tư vấn khác có liên quan.

        4. Chủ động sắp xếp, bố trí, sử dụng, điều hành, quản lý lao động, tài sản được giao; đề xuất Hiệu trưởng việc thành lập, giải thể các tổ bộ môn, các xưởng thực hành trực thuộc; đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật, khen thưởng Tổ trưởng và cán bộ giáo viên, giảng viên của Khoa.

4. Cơ cấu tổ chức

        1. Trưởng Khoa và các Phó Trưởng khoa

Trưởng khoa do Hiệu trưởng bổ nhiệm theo quy định hiện hành, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về quản lý và điều hành mọi hoạt động của Khoa trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tại quy định này.

        Phó Trưởng khoa là người giúp việc Trưởng khoa điều hành một hoặc một số lĩnh vực của khoa, Phó Trưởng khoa do Hiệu trưởng bổ nhiệm theo đề nghị của Trưởng khoa. Chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa về nhiệm vụ được phân công.

        2. Văn phòng Khoa.

        3. Các Tổ bộ môn thuộc Khoa

        a. Vị trí

        Bộ môn thuộc khoa là đơn vị cơ sở về đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ của Trường, chịu trách nhiệm về học thuật trong các hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ. Việc thành lập bộ môn trực thuộc Khoa do Hiệu trưởng quyết định.

        b. Nhiệm vụ chính

        - Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập các môn học trong Chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Trường, của khoa;

        - Cụ thể hóa mục tiêu, nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện quá trình giảng dạy các môn học cho các bậc học của các loại hình đào tạo, bồi dưỡng được giao. Chịu trách nhiệm trước Trưởng Khoa về kết quả các hoạt động:

        + Tổ chức soạn thảo giáo án, bài giảng, lựa chọn hình thức và phương pháp truyền đạt kiến thức thích hợp.

        + Tiến hành lên lớp giảng dạy lý thuyết, hướng dẫn thí nghiệm, thực hành, hướng dẫn hội thảo, sinh hoạt khoa học cho học sinh, sinh viên.

        + Xác định nội dung, hình thức và tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả thi của học sinh, sinh viên.

        + Tổ chức hướng dẫn thực tập, sản xuất, hướng dẫn làm đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên.

        - Tổ chức thực hiện kế hoạch biên soạn, bổ sung, đổi mới, phát triển và hoàn thiện giáo trình, bài tập, bài thí nghiệm… phù hợp với yêu cầu nâng cao và cập nhật khoa học công nghệ mới.

        - Thực hiện các biện pháp nâng cao trình độ nghiệp vụ, chuyên môn của giáo viên, giảng viên và nhân viên phục vụ đào tạo trong bộ môn. Nghiên cứu và áp dụng các phương pháp giảng dạy, chất lượng giảng dạy của giáo viên thuộc bộ môn (kể cả giảng viên thỉnh giảng). Xây dựng quy hoạch và kế hoạch bồi dưỡng giáo viên, phát triển toàn diện, từng bước thực hiện tiêu chuẩn hóa giảng viên theo quy định của Nhà nước.

        - Đảm bảo nội dung, tiến độ của đề tài nghiên cứu khoa học được giao.

        - Nghiên cứu, đề xuất với Khoa, với các đơn vị Nhà trường những vấn đề về:

        + Kế hoạch, biện pháp xây dựng đội ngũ giáo viên, giảng viên.

        + Phát triển ngành đào tạo, mục tiêu, chương trình, nội dung, phương pháp, mã ngành đào tạo, trang bị phương tiện, máy móc cho thí nghiệm, thực hành.

        + Kế hoạch hợp tác đào tạo, sản xuất, nghiên cứu khoa học với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài nước.

        + Thực hiện chế độ quản lý cơ sở vật chất, kỹ thuật theo đúng quy định hiện hành, sử dụng đúng mục đích được giao.

        + Triển khai thực hiện các chủ trương công tác, chế độ chính sách, quy chế giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, sản xuất, các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên trong phạm vi bộ môn. Chăm lo xây dựng phong trào thi đua giữ gìn sự đoàn kết, cải thiện đời sống vật chất, tính thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong bộ môn.

        + Hợp tác với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành nhằm gắn bó bộ môn với thực tế.

        + Có chương trình, kế hoạch hướng dẫn học sinh, sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học.

        c. Bộ môn được thành lập do nhu cầu đào tạo của Khoa, bao gồm giáo viên (kể cả giáo viên kiêm nghiệm) giảng dạy cho một môn hoặc một số môn học gần nhau. Số lượng giáo viên trong bộ môn được xác định chủ yếu theo khối lượng giảng dạy của bộ môn (có tính đến số lượng môn học, cấp học, loại hình đào tạo, khối lượng nghiên cứu khoa học...).

        d. Bộ môn do Trưởng bộ môn phụ trách, có các Phó Bộ môn giúp việc, Trưởng, Phó của Bộ môn do Hiệu trưởng bổ nhiệm theo đề xuất của Trưởng khoa. Trưởng Bộ môn chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và trực tiếp trước Trưởng khoa về lãnh đạo, quản lý mọi mặt trong bộ môn.

        4. Các xưởng thực tập, thực hành sản xuất, phòng thí nghiệm.

        5. Hội đồng khoa học và đào tạo cấp khoa do Trưởng khoa thành lập và lựa chọn các thành viên. Thành viên của Hội đồng khoa học cấp khoa gồm: Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa, Trưởng các Bộ môn và một số giáo viên. Hội đồng Khoa học và Đào tạo cấp khoa do Trưởng khoa làm Chủ tịch, Hội đồng Khoa học và Đào tạo cấp khoa có chức năng tư vấn giúp Trưởng khoa xem xét, quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn được giao tại quy định này.

        6. Các lớp học sinh, sinh viên được giao cho Khoa quản lý.

        Văn phòng Khoa có trợ lý chuyên trách hoặc kiêm nhiệm tùy theo nhu cầu.

        Văn phòng Khoa, Xưởng thực tập, thực hành sản xuất hoạt động theo quy định của Trưởng Khoa, không trái với quy định này.

                                                            

       

Vị trí Trường