CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP IN-BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG-Đào tạo thiết kế đồ họa-Đào tạo thiết kế đồ họa 2D chuyên nghiệp-DAO TAO-THIET KE DO HOA-Graphic designer-Lập trình web laravel-codeigniter nâng cao-Top đầu công nghệ thông tin-TOP ĐẦU ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH VIÊN- -ĐÀO TẠO KỸ THUẬT IN-TRUONG CAO DANG CONG NGHIEP IN-TRƯỜNG CAO ĐẲNG CONG NGHIÊP IN- KY THUAT IN- DAO TAO KY THUAT IN, Đào Tạo Kỹ Thuật in-đào tạo thợ in-TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN-ĐÀO TẠO CHẾ BẢN OUT PHIM- TRƯỜNG ĐẠI HỌC IN-TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG-ĐÀO TẠO CTP-CTF,Đào tạo công nhân in-Thợ máy in offset-thợ in offset,ĐÀO TẠO NGHỀ IN,ĐÀO TẠO CHẾ BẢN,ĐÒ HỌA 2D-ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH WEB-PHP-LARALVEL-CODEIGNITER-KỸ THUẬT IN

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

Phòng Tổ chức Hành chính là đơn vị trong bộ máy giúp việc cho Hiệu trưởng Nhà trường; chịu sự chỉ đạo, điều hành và quản lý trực tiếp của Hiệu trưởng Nhà trường.

1. Phòng Tổ chức Hành chính có chức năng:

Tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng về tổ chức quản lý, điều hành trên mọi lĩnh vực hoạt động của Nhà trường. Trực tiếp tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng Nhà trường về tổ chức quản lý, điều hành các lĩnh vực; Tổ chức cán bộ, tiền lương, cơ sở vật chất, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công nhân viên; các chính sách xã hội đối với người lao động và công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Tổ chức tiếp nhận, xử lý, phân hướng, tổng hợp, lưu trữ công văn giấy tờ và đảm bảo điều kiện, phương tiện làm việc cho Nhà trường.

Tổ chức triển khai thực hiện, giám sát, kiểm tra, tổng hợp, đánh giá tình hình hoạt động của các mặt công tác nêu trên theo nhiệm vụ được giao.

2.  Phòng Tổ chức Hành chính có các nhiệm vụ chính sau đây:

a. Công tác Tổ chức cán bộ:

Nghiên cứu, xây dựng phương án kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý, cơ cấu tổ chức của Nhà trường trong từng thời kỳ, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện khi được duyệt;

Xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà trường, quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trong bộ máy giúp việc cho Hiệu trưởng trong từng thời kỳ, trình cấp có thẩm quyền quyết định ban hành;

Xây dựng quy hoạch cán bộ đáp ứng nhu cầu tổ chức và sự phát triển của Nhà trường trong từng thời kỳ;

Xây dựng kế hoạch đội ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu, quản lý nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Nhà trường. Định kỳ tổ chức đánh giá, phân loại cán bộ để xây dựng phương án trình Hiệu trưởng bổ sung, bố trí, sắp xếp cho phù hợp với yêu cầu trong phạm vi toàn trường;

Nghiên cứu đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị thuộc trường. Bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ (diện Nhà trường quản lý); kỷ luật cán bộ, giáo viên, viên chức và nhân viên theo đúng các quy định của Nhà nước và Bộ Thông tin và Truyền thông;

Xây dựng và tổ chức kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công nhân viên trong toàn trường;

Tổ chức xây dựng kế hoạch lao động tiền lương của Nhà trường; quản lý, tổ chức thực hiện chế độ tiền lương, phụ cấp, chính sách xã hội, an toàn vệ sinh lao động, bảo hộ lao động đối với cán bộ, công nhân viên;

Quản lý hồ sơ cán bộ thuộc diện Nhà trường quản lý; quản lý bản sao hồ sơ cán bộ của Nhà trường thuộc diện Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý;

Làm đầu mối quản lý, tổ chức thực hiện với các tổ chức đoàn thể và các đơn vị trực thuộc của Nhà trường xây dựng và tổ chức thực hiện các quy định về bảo vệ chính trị nội bộ;

Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng Kỷ luật  và tổ chức các hội nghị, sự kiện chính trị của Nhà trường.

Phối hợp với các đơn vị về việc quản lý đoàn ra, đoàn vào.

Tổ chức xây dựng kế hoạch dự bị động viên thời chiến và quốc phòng toàn dân.

b. Công tác Hành chính:

Tổ chức xây dựng kế hoạch công tác tháng, lịch công tác tuần của Ban Giám hiệu; Tổ chức và đảm bảo điều kiện cho các buổi làm việc của Lãnh đạo với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài trường; Tham dự, ghi chép biên bản, ra thông báo theo yêu cầu của Lãnh đạo.

Theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, các quyết định của Hiệu trưởng. Tổng hợp tình hình hoạt động của Nhà trường, soạn thảo các báo cáo công tác định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo. Tổ chức các hội nghị triển khai kế hoạch, sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ của Nhà trường.

Là đầu mối tiếp nhận, xử lý, phân hướng văn bản đến. Rà soát, phát hiện sai sót, đảm bảo về thủ tục hành chính, pháp lý của các văn bản trước khi trình ký và gửi đi theo quy định. Tư vấn pháp lý cho Ban Giám hiệu Nhà trường trong công tác ban hành văn bản và là đầu mối tiếp khách đến liên hệ công tác với Nhà trường.

Tổ chức công tác văn thư, lưu trữ, công tác hành chính theo quy định của Nhà nước, Bộ Thông tin và Truyền thông và Nhà trường.

Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch chi phí nghiệp vụ thường xuyên, công vụ phí cho các hoạt động của Nhà trường.

Quản lý, tổ chức thực hiện công tác quan hệ công chúng, công tác thông tin tuyên truyền, công tác lịch sử truyền thống.

Chuẩn bị các điều kiện, phương tiện, thủ tục cho đoàn ra, đoàn vào của Nhà trường theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Quan hệ với địa phương nơi Nhà trường đóng để phối hợp công tác bảo vệ trị an, phòng chống cháy nổ… và tham gia nghĩa vụ với địa phương theo quy định của pháp luật.

c. Công tác Quản trị hành chính:

Xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm và dài hạn, phương án sử dụng cơ sở vật chất trình Hiệu trưởng; Tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

Quản lý, khai thác, ngăn ngừa, xử lý những hành vi xâm phạm cơ sở vật chất được giao.

Xây dựng kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì và nâng cấp cơ sở vật chất trình Hiệu trưởng; Tổ chức thực hiện kế hoạch khi được phê duyệt.

Tổ chức xây dựng nội quy, quy định quản lý cơ sở vật chất; các quy định và quản lý nhà ăn sinh viên, quản lý nhà xe… các quy định về công tác bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn lao động tại trường. Tổ chức việc thực hiện các nội quy, quy định khi được phê duyệt.

Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh an toàn lao động, phòng chống cháy nổ tại trường.

Chuẩn bị điều kiện vật chất và tổ chức phục vụ các buổi làm việc của Ban Giám hiệu và các đơn vị trong trường.

Xây dựng phương án, bố trí sử dụng và phục vụ cơ sở vật chất cho các đơn vị, cá nhân trong trường.

Tổ chức thực hiện công tác lễ tân, khánh tiết phục vụ các hội nghị của Nhà trường; thực hiện việc trang trí trong các ngày lễ, ngày kỷ niệm của Nhà trường.

Quản lý, vận hành và sửa chữa kịp thời khi có sự cố xảy ra đối với hệ thống điện, nước, chiếu sáng, điện thoại đảm bảo hoạt động bình thường để phục vụ các hoạt động của Nhà trường.

Tổ chức mua sắm và sửa chữa công cụ, dụng cụ, trang thiết bị (không thuộc dự án đầu tư), văn phòng phẩm cho các phòng, ban chức năng trong trường;

Thực hiện công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo trong khuôn viên nhà trường luôn xanh, sạch, đẹp.

Khai thác cơ sở vật chất chưa hết công năng để cung cấp các loại dịch vụ đáp ứng nhu cầu của các đơn vị, cá nhân trong và ngoài trường.

Tổ chức cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho việc nâng cao chất lượng đào tạo, phục vụ đời sống và các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

Quản lý cơ sở vật chất được giao; tham mưu cho Hiệu trưởng Nhà trường trong việc sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất được giao.

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Hiệu trưởng yêu cầu.

3. Phòng Tổ chức Hành chính có quyền hạn sau đây:

Yêu cầu các phòng, ban chức năng có liên quan của Nhà trường phối hợp trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Làm việc với các cơ quan chức năng cấp trên, các cơ quan quản lý chuyên ngành của Nhà nước, các đơn vị trực thuộc Nhà trường, các đơn vị trong và ngoài ngành trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trưởng phòng Tổ chức Hành chính được thừa lệnh Hiệu trưởng ký các giấy tờ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao; được Hiệu trưởng Nhà trường ủy quyền chủ trì các cuộc kiểm tra, thanh tra những nội dung công tác có liên quan.

Trưởng phòng Tổ chức Hành chính là ủy viên thường trực Hội đồng lương, Hội đồng tuyển dụng, Hội đồng Thi đua Khen thưởng Kỷ luật và tham gia các Hội đồng tư vấn khác có liên quan.

Chủ động sắp xếp, bố trí, sử dụng, điều hành, quản lý lao động, tài sản được giao; đề xuất Hiệu trưởng việc thành lập, giải thể các tổ chức công tác trực thuộc, bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổ trưởng, Tổ phó (nếu cần).

Vị trí Trường