CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP IN-BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG-Đào tạo thiết kế đồ họa-Đào tạo thiết kế đồ họa 2D chuyên nghiệp-DAO TAO-THIET KE DO HOA-Graphic designer-Lập trình web laravel-codeigniter nâng cao-Top đầu công nghệ thông tin-TOP ĐẦU ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH VIÊN- -ĐÀO TẠO KỸ THUẬT IN-TRUONG CAO DANG CONG NGHIEP IN-TRƯỜNG CAO ĐẲNG CONG NGHIÊP IN- KY THUAT IN- DAO TAO KY THUAT IN, Đào Tạo Kỹ Thuật in-đào tạo thợ in-TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN-ĐÀO TẠO CHẾ BẢN OUT PHIM- TRƯỜNG ĐẠI HỌC IN-TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG-ĐÀO TẠO CTP-CTF,Đào tạo công nhân in-Thợ máy in offset-thợ in offset,ĐÀO TẠO NGHỀ IN,ĐÀO TẠO CHẾ BẢN,ĐÒ HỌA 2D-ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH WEB-PHP-LARALVEL-CODEIGNITER-KỸ THUẬT IN

PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÒNG ĐÀO TẠO

Phòng Đào tạo là đơn vị trong bộ máy giúp việc cho Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp In (dưới đây gọi tắt là Nhà trường); chịu sự chỉ đạo, điều hành và quản lý trực tiếp của Hiệu trưởng Nhà trường.

Phòng Đào tạo có chức năng:

1. Tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng về tổ chức, quản lý, điều hành công tác đào tạo của Nhà trường.

2. Tham mưu, giúp Hiệu trưởng về tổ chức, quản lý, điều hành công tác học sinh, sinh viên.

3. Tổ chức triển khai công tác thi, kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của học sinh, sinh viên và công tác đảm bảo chất lượng đào tạo.

4. Tổ chức triển khai thực hiện, giám sát, kiểm tra, tổng hợp, đánh giá tình hình hoạt động của các mặt công tác nêu trên theo nhiệm vụ được giao.

Phòng Đào tạo có các nhiệm vụ chính sau đây:

A. Công tác Đào tạo:

1. Xây dựng kế hoạch phát triển chiến lược đào tạo, bồi dưỡng hàng năm và đột xuất của toàn trường. Tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng do Bộ Thông tin và Truyền thông giao và các chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo các hợp đồng khác.

2. Tổ chức nghiên cứu xây dựng mục tiêu, chương trình, nội dung đào tạo cho các ngành thuộc các loại hình đào tạo ở các bậc học trong trường.

3. Nghiên cứu đề xuất thay đổi, bổ sung ngành, chuyên ngành đào tạo mới, cải tiến chương trình đào tạo, nội dung, quy trình đào tạo của Nhà trường; nghiên cứu, đề xuất và tổ chức ứng dụng phương pháp đào tạo mới.

4. Xây dựng và hướng dẫn các đơn vị đào tạo đăng ký kế hoạch biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy theo quy định của Nhà nước, Bộ Thông tin và Truyền thông và của Nhà trường; tổ chức thực hiện khi được phê duyệt.

5. Lập kế hoạch công tác tuyển sinh hàng năm của Nhà trường; tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh theo đúng quy chế, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông và của Nhà trường.

6. Lập hồ sơ, trình Hiệu trưởng ký cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên các hệ đào tạo trong toàn trường; thực hiện quy định về quản lý văn bằng, chứng chỉ.

B. Công tác Giáo vụ

7. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy và thời khóa biểu cho các hệ đào tạo; lập kế hoạch bố trí giảng đường cho các hệ đào tạo; phối hợp với các đơn vị sử dụng hợp lý, hiệu quả quỹ giảng đường.

8. Phối hợp với các đơn vị có liên quan duy trì nề nếp giảng dạy, học tập theo thời khóa biểu và lịch trình giảng dạy.

9. Tổng hợp, đánh giá, phân loại kết quả học tập của sinh viên theo học kỳ, năm học, toàn khóa.

10. Lập và tổ chức thực hiện kế hoạch thực tập tốt nghiệp cho sinh viên.

11. Tổ chức xét ngừng học, thôi học và xét tốt nghiệp cho sinh viên.

12. Cung cấp bảng điểm, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho sinh viên đủ điều kiện.

13. Giải quyết các thủ tục bảo lưu kết quả học tập, chuyển lớp, chuyển trường và tốt nghiệp cho sinh viên.

14. Tổ chức Lễ khai giảng, phát bằng tốt nghiệp và tổng kết hàng năm.

15. Quản lý và lưu trữ sổ phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên, hồ sơ tuyển sinh, hồ sơ sinh viên, công văn giấy tờ có liên quan đến công tác đào tạo và quản lý đào tạo.

16. Thực hiện các nghiệp vụ cho công tác tuyển sinh theo kế hoạch tuyển sinh đã được phê duyệt.

17. Tổ chức triển khai các phương pháp giảng dạy cho giảng viên, học tập cho sinh viên nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo.

18. Định kỳ tổng kết, đánh giá, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

19. Xây dựng các văn bản quản lý nội bộ về công tác sinh viên. Tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, tổng kết, đánh giá chức trách, nhiệm vụ thuộc phạm vi của phòng.

20. Tham gia xây dựng kế hoạch phát triển, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giảng viên; kế hoạch trang bị cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và các kế hoạch có liên quan khác.

C. Công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo:

21. Xây dựng các quy chế, quy định về khảo thí theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hướng dẫn thực hiện các văn bản có liên quan đến công tác khảo thí.

22. Chủ trì, phối hợp với các Bộ môn hoặc các Khoa đào tạo lập, kiểm định và quản lý ngân hàng đề thi các hệ đào tạo.

23. Đề xuất các hội đồng chấm thi, tư vấn về hình thức thi và đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo quy định.

24. Tổ chức việc thi và chấm thi hết môn, thi tốt nghiệp, bảo vệ đồ án tốt nghiệp.

Tập hợp, theo dõi kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên, học sinh kết hợp với các Khoa để có nhận xét, đánh giá.

25. Quản lý, lưu trữ bảng điểm môn học, bài thi đã chấm, công bố kết quả học tập của sinh viên ngay sau khi có kết quả.

26. Xây dựng các tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng giáo dục trên cơ sở các quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

27. Xây dựng kế hoạch dài hạn và thường xuyên về công tác đảm bảo chất lượng đào tạo.

28. Tổ chức thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục.

29. Tư vấn cho Hiệu trưởng và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ đảm bảo chất lượng giáo dục; kiểm định chất lượng giảng dạy của giảng viên, chất lượng học tập của sinh viên, chất lượng các khâu quản lý, hỗ trợ đào tạo.

30. Tư vấn và thực hiện việc ứng dụng các phương pháp và công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực kiểm định chất lượng giáo dục.

D. Thực hiện các công việc khác khi Hiệu trưởng yêu cầu

Phòng Đào tạo có quyền hạn sau đây:

1. Yêu cầu các phòng, ban chức năng có liên quan của trường phối hợp trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Làm việc với các cơ quan chức năng cấp trên, các cơ quan quản lý chuyên ngành của Nhà nước, các đơn vị trực thuộc Nhà trường, các đơn vị trong và ngoài ngành trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

3. Trưởng phòng Đào tạo được thừa lệnh Hiệu trưởng ký các giấy tờ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao; được Hiệu trưởng Nhà trường ủy quyền chủ trì các cuộc kiểm tra, thanh tra những nội dung công tác có liên quan.

4. Trưởng phòng Đào tạo là ủy viên thường trực Hội đồng tuyển sinh, Hội đồng xét tốt nghiệp, Hội đồng xét lưu ban, lên lớp, Hội đồng thi đua khen thưởng và kỷ luật sinh viên; Hội đồng tự đánh giá trường Đại học, Hội đồng thi tốt nghiệp và tham gia các Hội đồng tư vấn khác có liên quan.

5. Chủ động sắp xếp, bố trí, sử dụng, điều hành, quản lý lao động, tài sản được giao. Đề xuất trình Hiệu trưởng việc thành lập, giải thể các tổ công tác trực thuộc, bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổ trưởng, Tổ phó (nếu cần).

Phòng Đào tạo do Trưởng phòng phụ trách, có các Phó Trưởng phòng giúp việc quản lý, điều hành và viên chức chuyên môn, nghiệp vụ; có thể tổ chức các Tổ, Nhóm công tác theo yêu cầu nhiệm vụ.

1. Trưởng phòng:

- Trưởng phòng do Hiệu trưởng quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, khen thưởng và kỷ luật theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Có trách nhiệm tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại văn bản này.

- Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng nhà trường về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Phó Trưởng phòng:

- Phó Trưởng phòng do Hiệu trưởng bổ nhiệm,  miễn nhiệm, điều động, khen thưởng và kỷ luật theo đề nghị của Trưởng phòng.

- Được Trưởng phòng phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác.

- Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về nhiệm vụ được phân công, thay Trưởng phòng điều hành công việc khi được ủy quyền.

3. Viên chức chuyên môn, nghiệp vụ chịu sự phân công trực tiếp và điều hành thống nhất của Trưởng phòng.

 

Vị trí Trường