CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP IN-BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG-Đào tạo thiết kế đồ họa-Đào tạo thiết kế đồ họa 2D chuyên nghiệp-DAO TAO-THIET KE DO HOA-Graphic designer-Lập trình web laravel-codeigniter nâng cao-Top đầu công nghệ thông tin-TOP ĐẦU ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH VIÊN- -ĐÀO TẠO KỸ THUẬT IN-TRUONG CAO DANG CONG NGHIEP IN-TRƯỜNG CAO ĐẲNG CONG NGHIÊP IN- KY THUAT IN- DAO TAO KY THUAT IN, Đào Tạo Kỹ Thuật in-đào tạo thợ in-TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN-ĐÀO TẠO CHẾ BẢN OUT PHIM- TRƯỜNG ĐẠI HỌC IN-TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG-ĐÀO TẠO CTP-CTF,Đào tạo công nhân in-Thợ máy in offset-thợ in offset,ĐÀO TẠO NGHỀ IN,ĐÀO TẠO CHẾ BẢN,ĐÒ HỌA 2D-ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH WEB-PHP-LARALVEL-CODEIGNITER-KỸ THUẬT IN

Kế hoạch thi tốt nghiệp lớp CĐ17 và TC43

    BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP IN

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                  Số:          /KH-CĐCNI

                      Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2019

 

 

 

                                                               KẾ HOẠCH

                    Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp khối lớp CĐ17 và TC43, năm 2019

 

Căn cứ Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;

Thực hiện Kế hoạch đào tạo năm học 2019 - 2020;      

Nhà trường triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp đối với khối lớp CĐ17 và TC43 như sau:

I. ĐIỀU KIỆN, ĐỐI TƯỢNG DỰ THI, MÔN THI TỐT NGHIỆP

1. Điều kiện dự thi tốt nghiệp

Học sinh, sinh viên được dự thi tốt nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:

a) Điểm tổng kết các môn học, mô-đun trong chương trình đạt yêu cầu trở lên;

b) Không trong thời gian bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập có thời hạn trở lên, bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

c) Còn số lần và trong quỹ thời gian được dự thi tốt nghiệp theo quy định;

d) Người học không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp, nếu vẫn còn quỹ thời gian để hoàn thành các môn học, mô-đun trong chương trình theo quy định thì được hiệu trưởng xem xét, cho phép người học đó được hoàn thành các môn học, mô-đun chưa đạt yêu cầu và tổ chức xét điều kiện dự thi tốt nghiệp;

đ) Người học không đủ điều kiện dự thi do bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập có thời hạn, hết thời gian bị kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, có kết luận của cơ quan có thẩm quyền nhưng không thuộc trường hợp bị xử lý kỷ luật ở mức bị buộc thôi học thì được hiệu trưởng tổ chức xét điều kiện dự thi tốt nghiệp;

e) Trường hợp người học có hành vi vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm pháp luật chưa ở mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, hiệu trưởng phải tổ chức xét kỷ luật trước khi xét điều kiện dự thi tốt nghiệp cho người học đó.

f) Đóng học phí, lệ phí đầy đủ theo qui định.

2. Đối tượng dự thi tốt nghiệp                                                          

- Học sinh, sinh viên khối lớp CĐ17 và TC43 có đủ điều kiện tại (mục 1) nêu trên.

- Học sinh, sinh viên các khoá trước thi trượt tốt nghiệp; học sinh chưa đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp nay đã hoàn thiện các điều kiện còn thiếu, có đơn xin dự thi và được Hiệu trưởng quyết định cho phép tham dự thi tốt nghiệp.

3. Môn thi tốt nghiệp  

  TT

       Môn

                    Nội dung

        Lớp

     Hình thức

Thời gian

   1

      Môn 1

Chính trị

CĐ17

        Tự luận

    120’

TC43

        Tự luận

     90’

   2

      Môn 2

Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp

CĐ17

TC43

        Tự luận

    150’

   3

      Môn 3

Thực hành nghề nghiệp

CĐ17

TC43

      Thực hành

 

II. CHUẨN BỊ THI TỐT NGHIỆP

1. Tổ chức thi kết thúc môn học/môđun lần 2 – học kỳ V

- Tổ chức thi lần 2, chấm thi, lên điểm của học kỳ V khối lớp CĐ17 từ ngày 30/12/2019 đến ngày 02/01/2020.

2. Tổ chức học lại

- Học lại: Cho học sinh, sinh viên có điểm TB môn học/môđun < 5,0 (sau thi lại lần 2) đã nộp đơn tại Phòng Đào tạo, hạn cuối nộp đơn trước ngày 07/01/2020. Phòng Đào tạo lên danh sách học lại, xếp lớp, các Khoa chỉ đạo giáo viên dạy học, đánh giá kết quả, vào điểm xong trước ngày 17/01/2020.

3. Xét điều kiện dự thi tốt nghiệp

- Thời gian, địa điểm (dự kiến): 14h  ngày 11/02/2020 tại phòng họp tầng 2 nhà A.

- Thành phần: theo Quyết định thành lập Hội đồng thi tốt nghiệp của Hiệu trưởng nhà trường.

- Công bố danh sách học sinh, sinh viên được dự thi tốt nghiệp và không được dự thi tốt nghiệp (dự kiến) ngày 12/02/2020.

4. Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp

Căn cứ các môn được quy định thi tốt nghiệp, Lãnh đạo các Khoa có môn thi tốt nghiệp cử giáo viên bộ môn xây dựng đề cương hướng dẫn ôn thi (có chữ ký của giáo viên và Lãnh đạo Khoa) gửi Phòng Đào tạo và các lớp dự thi tốt nghiệp trước ngày 23/12/2019, tổ chức hướng dẫn ôn thi nếu các lớp đề xuất nguyện vọng.

5. Ra đề

- Làm đề thi và chuẩn bị các điều kiện thi: từ ngày 12/02 đến 19/02/2020 (Ban thư ký và Ban đề thi thực hiện).

III. TỔ CHỨC THI TỐT NGHIỆP

1. Thời gian thi

Tổ chức thi: từ ngày 20/02 đến ngày 21/02/2020 (Ban coi thi thực hiện)

         Ngày

          Giờ

                       Nội dung

                   Phòng thi

     20/02/2020

         8h15'

                      Thi môn 1

Các phòng thi sẽ được niêm yết cụ thể trước ngày thi.

        14h00

                      Thi môn 2

       21/02/2020

         8h15'

                      Thi môn 3

*Ghi chú: trước các buổi thi, Ban coi thi tập trung và bắt đầu làm việc trước mỗi giờ thi 15’. Học sinh, sinh viên tập trung trước phòng thi 10’.

2. Chấm thi tốt nghiệp

- Chấm thi, ghép phách, nhập điểm: từ ngày 24/02 đến ngày 25/02/2020 (Ban thư ký cùng Ban chấm thi).

- Công bố điểm thi tốt nghiệp: Dự kiến ngày 26/02/2020.

3. Chấm phúc khảo (nếu có)

- Nhận đơn phúc khảo: ngày 27/02/2020 - 02/3/2020.

- Chấm phúc khảo: ngày 03/3/2020.

4. Xét và công nhận kết quả tốt nghiệp

- Thời gian, địa điểm: Dự kiến ngày 06/3/2020 tại phòng họp tầng 2 nhà A.

- Thành phần: theo Quyết định thành lập Hội đồng thi tốt nghiệp của Hiệu trưởng nhà trường.

5. Lễ tốt nghiệp và cấp phát bằng tốt nghiệp

- Thời gian: Dự kiến ngày 27 tháng 3 năm 2020.

- Địa điểm: tại Hội trường tầng 7 nhà A.

6. Lệ phí thi và cấp bằng tốt nghiệp

- Thi lần 1: Trình độ Cao đẳng 300.000đ/SV

                   Trình độ Trung cấp 250.000đ/SV

- Thi lần 2: Trình độ Cao đẳng 250.000đ/môn

                  Trình độ Trung cấp 200.000đ/môn

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Đào tạo

- Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp.

- Tham mưu thành lập Hội đồng thi tốt nghiệp, làm đầu mối thường trực giúp việc cho Hội đồng.

- Chuẩn bị các điều kiện về văn phòng phẩm, biểu bảng, phôi bằng...

- Dự trù kinh phí chi trả cho tổ chức kỳ thi tốt nghiệp.

- Phối hợp với các Khoa chuẩn bị hồ sơ xét điều kiện dự thi tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên.

- Giúp Hiệu trưởng đôn đốc, theo dõi các Khoa trong việc xây dựng nội dung môn thi và tổ chức hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên.

- Hướng dẫn GVCN ghi chính xác thông tin cá nhân của HSSV đảm bảo cho việc cấp phát bằng tốt nghiệp.

- Kiểm tra hồ sơ và kết quả rèn luyện HSSV để xem xét điều kiện dự thi tốt nghiệp của học sinh, sinh viên.

- Kiểm tra, xử lý hoàn thiện và cấp trả các loại hồ sơ liên quan đến học sinh, sinh viên tốt nghiệp.

- Đăng tải các thông tin về kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp, công bố kết quả xét điều kiện dự thi tốt nghiệp, điểm thi và công nhận tốt nghiệp trên trang website của nhà trường.

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính

- Thông báo danh sách HSSV chưa nộp học phí, tiền ký túc xá cho Phòng Đào tạo trước ngày xét điều kiện thi tốt nghiệp.

- Chuẩn bị kinh phí, thực hiện chi trả chế độ cho cán bộ tham gia các hoạt động liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp.

3. Các Khoa, Tổ chuyên môn

- Thông báo đến các lớp cuối khoá về kế hoạch thi tốt nghiệp. 

- Phân công GV dạy học lại và nhập điểm đúng, đủ theo thời gian quy định để đảm bảo tiến độ xét điều kiện dự thi tốt nghiệp cho các khối lớp nêu trên.

- Phân công giáo viên xây dựng đề cương và hướng dẫn HSSV ôn thi tốt nghiệp.

- Đề xuất giáo viên tham gia Ban đề thi và Ban chấm thi.

4. Đoàn thanh niên

Thực hiện các thủ tục chuyển sinh hoạt đoàn và có lịch trả sổ đoàn viên cho các lớp tốt nghiệp.

5. Phòng Tổ chức - Hành chính

- Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ các buổi thi: phòng thi, bàn ghế, biển báo...

- Cử cán bộ phục vụ, y tế và bảo vệ tham gia quá trình tổ chức thi tốt nghiệp.

- Căn cứ Kế hoạch trên, nhà trường yêu cầu các đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phản ánh về phòng Đào tạo để kịp thời giải quyết./.

 

Nơi nhận:

     - Ban giám hiệu (để b/c);

    - Các đơn vị trong trường;

    - BCH Đoàn trường;

    - Đăng lên website;

    - Lưu: VT, ĐT.

                           

                                 HIỆU TRƯỞNG

                                       (Đã ký)

                                  Trần Văn Sơn

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

Hotline: 0973 515 533

Vị trí Trường