BẢNG TRA CỨU VĂN BẰNG

BẢNG DỮ LIỆU VĂN BẰNG CHỨNG CHỈ SINH VIÊN

(Đang trong quá trình sửa và cập nhật)

ID Họ tên Ngày sinh Giới tính Quê Ngành đào tạo Trình độ Hình thức đào tạo Năm tốt nghiệp Xếp loại Ngày vào sổ Số hiệu bằng Số quyết định Ngày quyết định Số vào sổ gốc Tên Cơ sở đào tạo Hình Ảnh
  No Result !!!